Cyfle Datblygu Rhydd-ddeiliadaeth: Tir ac adeiladau’r hen ysbyty ym Mharc Dewi Sant
Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin SA31 3HB

Gofynnir am fynegiannau o ddiddordeb

Manylion Allweddol

Cyfle datblygu gwych ar ran o safle hanesyddol Parc Dewi Sant i’r gorllewin o Gaerfyrddin. Dau adeilad mawr presennol a oedd yn rhan o’r ysbyty yn flaenorol, yn ogystal â thir pori agored. Mae cyfle i greu datblygiad o safon uchel sydd â golygfeydd deniadol i’r de.

Yn agos i Gynllun Gorllewin Caerfyrddin, pencadlys newydd S4C a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Wedi’i leoli mewn ardal gadwraeth, mae Briff Cynllunio manwl ar gael ar gais.

Tŷ Ffynnon Job, eiddo rhestredig Gradd II oddeutu 730 metr sgwâr (7, 800 troedfedd sgwâr). Mae angen ei adnew yddu.

Mae Tŷ Ffynnon Job, sy’n adeilad rhestredig Gradd II, mewn lleoliad amlwg ger Heol Ffynnon Job ac mae potensial i’w addasu, yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

Oddeutu 0.8 hectar (1.91 erw). Mae potensial i ddatblygu’r tir glas agored sydd ar gael yn amodol ar ganiatâd cynllunio a therfynau anheddiad, ond mae hyn yn llecyn gwyrdd dynodedig o dan Brif Gynllun Gorllewin Caerfyrddin (mae Briff Cynllunio manwl ar gael ar gais).

Hen adeilad llety i nyrsys y mae potensial i’w addasu neu’i ailddatblygu, yn amodol ar ganiatâd c ynllunio. Oddeutu 1,500 metr sgwâr (16,000 troedfedd sgwâr). Mae’r hen adeilad llety i nyrsys i’r gorllewin o’r safle wedi’i leoli ar wahân, er y bydd y fynedfa bresennol drwy Barc Dewi Sant yn cael ei chau. Mae potensial i’w addasu neu’i ailddatblygu, yn amodol ar ganiatâd cynllunio a chaniatâd ardal gadwraeth.

Cynllunio

Mae potensial i ddefnyddio’r safle at amrywiaeth o ddibenion (yn amodol ar ganiatâd cynllunio).  Mae Briff Cynllunio manwl ar gael ar gais. I gael cyngor penodol am reoli datblygu, cysylltwch â'r Tîm Rheoli Datblygu ar 01267 234567 neu'r Tîm Blaen-gynllunio ar 01267 228818.

Dull Gwerthu ac Ystyried y Cynigion

Gwahoddir darpar ddatblygwyr i gyflwyno mynegiannau o ddiddordeb yn ysgrifenedig mewn un neu fwy nag un o’r safleoedd at y cyfeiriad isod erbyn 12 canol dydd, Dydd Mawrth 15 Ionawr 2019. Dylid cynnwys:

  • Disgrifiad byr o’r datblygiad o ran y defnydd tir
  • Brasluniau o’r cynlluniau ar gyfer datblygu’r safle
  • Manylion ynghylch cefndir y datblygwyr a chynlluniau tebyg a gyflawnwyd ganddynt
  • Cynnig ariannol ar gyfer y buddiant rhydd-ddaliad yn yr eiddo.
  • Rhaglen ar gyfer datblygu, gweithredu a chwblhau’r cynllun arfaethedig.
  • Manylion y cyllid a thystlythyrau ariannol

Gwerthusir y cyflwyniadau ar sail y cynlluniau a’r cynnig ariannol. Nid yw’n ofynnol i’r Cyngor dderbyn y cynnig uchaf nac unrhyw gynnig.