Tir yn Heol Iscoed
Yr Hendy, SA4 0UP

Cynigion oddeutu £7,500

Manylion Allweddol

Lleolir y safle ar Heol Iscoed ym mhentref Yr Hendy, mewn man cyfleus i'r holl amwynderau a chyda mynediad i Lanelli, yn ogystal â thraffordd yr M4 i Abertawe. Mae'r safle'n llain glaswelltog tua 780 metr sgwâr (0.19 erw) ar arglawdd ger hen adeilad yr Urdd. Arwynebedd y safle oddeutu 780 metr sgwâr

Cynllunio

I gael cyngor penodol am reoli datblygu, cysylltwch â Zoe James, Swyddog Rheoli Datblygu gan ffonio 01554 742177 neu e-bostio ZMJames@sirgar.gov.uk.

Telerau'r Gwerthu

  • Deiliadaeth – Rhydd-ddaliad â meddiant gwag
  • Tir i'w werthu ag ymyl coch ar y cynllun (Rhif Teitl CYM583148)
  • Ni chaniateir datblygiad preswyl ar y tir ac ni chaniateir cynnal unrhyw fasnachu neu fusnes oddi yno.
  • Mae'n ymddangos bod y tir i ogledd y safle wedi bod yn destun tresmasu. Cynghorir bod unrhyw ddarpar brynwr yn cynnal ei archwiliad safle ei hun ac ymchwiliadau i sicrhau ei fod yn gwbl fodlon cyn y pryniant.
  • Bydd gwerthiant y tir yn destun cymal 'adfachu' o 30%.