Tir yn Llwyncyfarthwch, Llanelli
Llwyncyfarthwch, Llanelli SA15 1GY

Cynigion – tua £75,000

Manylion Allweddol

Disgrifiad

Llain laswelltog o tua 0.20 erw yw'r safle, wedi ei lleoli mewn ardal breswyl yn Llanelli. Mae'n gyfleus i'r holl gyfleusterau yng nghanol y dref ac i Barc Adwerthu Trostre. Mae mynediad i gerbydau i'r safle o Heol Coedcae, ac mae gan y safle ganiatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl (cyfeirnod cynllunio S/37581).

Gwasanaethau

Cynghorir pob un sydd â diddordeb yn y lle i wneud eu hymholiadau eu hunain gyda'r ymgymerwyr statudol ynghylch capasiti, addasrwydd a'r gwasanaethau sydd ar gael.

Cynllunio

I gael cyngor penodol am reoli datblygu, cysylltwch â:
Robert Davies, Swyddog Rheoli Datblygu
Ffôn: 01554 742168
E-bost: RJDavies@sirgar.gov.uk

Costau Cyfreithiol

Y prynwr fydd yn gyfrifol am yr holl gostau cyfreithiol a chostau'r syrfëwr yn sgil y trafodion hyn.

Telerau'r gwerthu

• Deiliadaeth – Rhydd-ddaliad â meddiant gwag
• Tir i'w werthu ag ymyl coch ar y cynllun