Astudiaethau a ariennir gan LEADER

Diweddarwyd y dudalen ar: 30/05/2019

Yn ystod y cylch hwn o raglen LEADER, mae’r Grŵp Cefn Gwlad wedi cymeradwyo nifer o astudiaethau dichonoldeb sy’n ymwneud ag ystod o themâu. Mae'r astudiaethau hyn ar gael i chi eu lawrlwytho a'u darllen.

Mae’r astudiaethau canlynol wedi’u cwblhau hyd yn hyn.

Thema: 2

Ymgeisydd: Tîm Cyllid Allanol Cyngor Sir Caerfyrddin, ar ran y Grŵp Cefn Gwlad, y bartneriaeth sydd â chyfrifoldeb dros reoli'r rhaglen LEADER yn Sir Gaerfyrddin.

Crynodeb: Cafodd y broses ymgynghori ei chynllunio fel ei bod o help i’r Bartneriaeth wrth iddi geisio canfod modelau posibl o Siopau Gwib y byddai modd eu haddasu ar gyfer Sir Gaerfyrddin wledig.

Cyfraniad y Cynllun Datblygu Gwledig: £11,368.00

Lawrlwytho adroddiad siopau gwib

Thema: 2

Ymgeisydd: Coleg Sir Gâr

Crynodeb: Mae'r astudiaeth ddichonoldeb hon yn amlinellu ymchwiliad i weld a ellir defnyddio technoleg gwehyddu jacquard wrth weithgynhyrchu ffabrig a dillad cywasgu, yn ogystal â nodi a oes yna alw ac angen am ddatblygiad pellach yn nyluniad technegol dillad cywasgu.

Cyfraniad y Cynllun Datblygu Gwledig: £23,865.01

Lawrlwytho Technoleg Gwehyddu  Gwŷdd Jacquard

Thema: 3

Ymgeisydd: Cyngor Tref Cwmaman ar ran cymuned Cwmaman

Crynodeb: Astudiaeth ddichonoldeb yn canolbwyntio ar ystod o asedau ffisegol yn y gymuned o fewn pentrefi Glanaman a Garnant.

Cyfraniad y Cynllun Datblygu Gwledig: £7,070.30

lawrlwytho astudiaeth datblygu asedau cymunedol

Thema: 1

Ymgeisydd: Calon Cymru Network

Crynodeb: Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn mynnu bod y boblogaeth yn byw a gweithio mewn ffyrdd cwbl wahanol, amgylcheddol sensitif. Mae’r ymchwiliad hwn yn ystyried y potensial i aneddiadau newydd sy’n addas.

Cyfraniad y Cynllun Datblygu Gwledig: £15,368.16

Lawrlwytho astudiaeth calon cymru

Thema: 2

Ymgeisydd: Coleg Sir Gâr

Crynodeb: Astudiaeth ddichonoldeb er mwyn nodi sut y gellir gwneud y defnydd gorau o Dŷ Pibwr-lwyd, adeilad rhestredig Gradd 2 o Oes Sioraidd sy'n ddiangen.

Cyfraniad y Cynllun Datblygu Gwledig: £16,951.91

Lawrlwytho Astudiaeth Cwrt Pibwrlwyd

Thema: 2

Ymgeisydd: Gyngor Sir Ceredigion, ar ran Grwpiau Gweithredu Lleol LEADER y Cynllun Datblygu Gwledig yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Crynodeb: Cafodd y broses ymgynghori ei chynllunio i gyflawni astudiaeth
ddichonoldeb ar fodelau logisteg gynaliadwy o ddosbarthu bwyd yn Ne-orllewin Cymru i gysylltu defnyddwyr lleol â chynhyrchwyr lleol.

Cyfraniad y Cynllun Datblygu Gwledig: £23,989.13

Lawrlwytho Astudiaeth Ddichonoldeb dosbarthu bwyd​