Grŵp Cefn Gwlad (LAG)

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/01/2019

Coronafeirws (COVID-19)

Yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi llunio canllawiau penodol ac adnoddau y gallwch eu lawrlwytho i’ch helpu i baratoi ar gyfer ailagor eich busnes. Mae hyn yn ategu’r dull 5 cam a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Rheolir rhaglen LEADER gan Grŵp Gweithredu Lleol Sir Gaerfyrddin, Grŵp Cefn Gwlad, ac mae ganddo brofiad helaeth o reoli rhaglenni datblygu gwledig er 2000 (*). Ers ei sefydlu, rheolodd y Grŵp Cefn Gwlad fwy na £23m o fuddsoddiadau o raglenni adfywio gwledig.

Gyda dyfodiad Cynllun Datblygu Gwledig Cymru newydd (2014-2020), mae’r Grŵp Cefn Gwlad wedi datblygu Strategaeth Datblygu Lleol sy’n nodi rhai o’r prif heriau a chyfleoedd sy’n wynebu cefn gwlad Sir Gaerfyrddin. Er mwyn cefnogi gweithredu’r strategaeth, llwyddodd y Grŵp Cefn Gwlad i sicrhau cyllid trwy’r Cynllun Datblygu Gwledig i dreialu ffyrdd blaengar o gyflawni amcanion y Strategaeth Datblygu Lleol.

Mae'r Grŵp Cefn Gwlad (LAG) yn cynnwys 19 o gynrychiolwyr o wahanol sectorau, gan gynnwys twristiaeth, ffermio, y trydydd sector, llywodraeth leol a sefydliadau addysg.

Sector Cyhoeddus

 • Cyngor Sir Gâr
 • Coleg Sir Gâr
 • Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
 • Bwrdd Iechyd Lleol
 • Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Cyfoeth Naturiol Cymru

Sector Cymunedol / Gwirfoddol

 • Antur Teifi
 • Menter Bro Dinefwr
 • Menter Gorllewin Sir Gâr
 • CAVS
 • Menter Cwm Gwendraeth Elli
 • Canolfan Cydweithredol Cymru
 • Canolfan Bowlio Xcel

Sector preifat

 • Undeb Ffermwyr Cymru
 • Ynni Sir Gâr
 • Undeb Cenedlaethol Ffermwyr
 • Menter a Busnes
 • Cymdeithas Twristiaeth Sir Gâr
 • CffI Sir Gâr