Aelodau Grŵp Cefn Gwlad

Diweddarwyd y dudalen ar: 20/11/2018

Mae Grŵp Cefn Gwlad yn chwilio am aelod-sefydliad newydd. Gallech fod yn gymwys os ydych yn gweithio i sefydliad y trydydd sector neu grŵp cymunedol, neu’n aelod o un.

Dyma gyfrifoldebau allweddol aelod o Grŵp Gweithredu Lleol Grŵp Cefn Gwlad:

  • Goruchwylio’r Strategaeth Datblygu Lleol a sicrhau y gwneir buddsoddiadau sy’n gymesur â chynllun busnes y Grŵp Gweithredu Lleol i gyflawni’r deilliannau yn y strategaeth honno
  • Sicrhau y rhoddir trefniadau priodol yn eu lle i “ysgogi” (annog / cynorthwyo / gweithredu) datblygiadau a arweinir gan y gymuned yn unol â’r Strategaeth Datblygu Lleol a bod yn rhagweithiol wrth gomisiynu cymorth cymunedol penodol ar gyfer cymunedau gwledig Sir Gaerfyrddin lle y nodwyd bylchau yn y cymorth ysgogi.
  • Ystyried datblygu gweithgareddau partneriaeth a chydweithio rhanbarthol, cenedlaethol a/neu ryngwladol a all gynnig manteision go iawn i ddatblygu cymunedol yn Sir Gaerfyrddin wledig.
  • Sicrhau bod y Grŵp Gweithredu Lleol, fel corff cyfrifol ar gyfer buddsoddi cyllid LEADER, yn cynnal perthynas briodol ac yn cyfathrebu’n briodol â rhanddeiliaid eraill sydd â diddordeb mewn datblygiad a arweinir gan y gymuned yn Sir Gaerfyrddin wledig.
  • Ystyried syniadau a chynigion prosiectau datblygu a arweinir gan y gymuned, a phenderfynu p’un a ydynt yn gymwys i dderbyn ac yn haeddu derbyn cyllid gan Gynllun Datblygu Gwledig LEADER Sir Gaerfyrddin.
  • Monitro’r gwaith o gyflawni’r Strategaeth Datblygu Lleol a chynllun busnes LEADER o ran y buddsoddiadau a wneir a’r gwaith o gyflawni deilliannau fel y’u hasesir yn erbyn y dangosyddion perfformiad allweddol a fabwysiadwyd.
  • Comisiynu gwaith cyflawni prosiectau a deilliannau penodol lle y gwelir wrth fonitro’r Strategaeth Datblygu Gwledig a chynllun busnes LEADER bod bylchau sylweddol yn yr hyn sy’n dod i’r amlwg gan brosiectau a arweinir gan y gymuned.
  • Cynorthwyo cadeirydd y Grŵp Gweithredol Lleol a’r Corff Arweiniol i sicrhau bod cymorth gweinyddol a thechnegol priodol yn ei le i gynorthwyo’r Grŵp Gweithredu Lleol i weithio’n effeithiol. 

Os hoffech ymgeisio, cwblhewch y mynegiant o ddiddordeb a’i dychwelyd i RDPSirgar@sirgar.gov.uk neu rhowch alwad i aelod o'r tim ar 01267 24 24 31.

Lawrlwythwch ffurflen gais (.pdf)