Gwneud cais am gyllid LEADER

Diweddarwyd y dudalen ar: 25/11/2021

Mae cyfnod ymgeisio newydd ar agor ar hyn o bryd a bydd yn cau ar 17 Rhagfyr 2021.

Mae 2 gronfa newydd ar gael i gefnogi ardaloedd gwledig Sir Gaerfyrddin.

Cronfa Gymunedol ar gyfer Gwella Digidol

O ganlyniad uniongyrchol i'r pandemig yn ogystal â newidiadau yn ein gwasanaethau cymunedol, gwahoddir ceisiadau gan asedau cymunedol a/neu sefydliadau trydydd sector sy'n dymuno gwella eu harferion digidol ar gyfer cynyddu cyfranogiad.

Meini prawf ar gyfer grantiau

  • 75% o'r cyfanswm costau hyd at uchafswm o £5,000
  • Rhaid cwblhau'r prosiect yn llawn erbyn 30 Gorffennaf 2022
  • Mae'n rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 17 Rhagfyr 2021

Gofyn am Becyn Ymgeisio

 

Galwad newydd am y rhaglen LEADER

Rydym yn eich cynghori i drafod syniad eich prosiect gyda swyddog cyn cyflwyno cais. Anfonwch e-bost at rdpsirgar@sirgar.gov.uk i gael cymorth gan swyddog.

Y meini prawf ar gyfer grantiau

  • Bydd angen cwblhau prosiectau erbyn mis Hydref 2022 fan hwyraf a bydd gofyn i ymgeiswyr ddangos sut y maent yn bwriadu cadw at y dyddiad cau hwn
  • 75% o'r cyfanswm costau cymwys hyd at uchafswm o £20,000
  • Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu gwahodd i gyflwyno cais llawn cyn diwedd mis Ionawr 2022. Dyddiad dechrau disgwyliedig ar gyfer prosiect cymeradwy yw 1 Mawrth 2022
  • Rhaid i bob prosiect gyd-fynd â blaenoriaethau'r rhaglen LEADER

Noder bod y gyllideb sy'n weddill ar gyfer y rhaglen hon yn gyfyngedig a rhagwelwn y bydd ceisiadau a dderbynnir yn fwy na'r cyllid sydd ar gael.

Gofyn am Becyn Ymgeisio

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.