Gwneud cais am gyllid LEADER

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/01/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi llunio canllawiau penodol ac adnoddau y gallwch eu lawrlwytho i’ch helpu i baratoi ar gyfer ailagor eich busnes. Mae hyn yn ategu’r dull 5 cam a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Galw am syniadau am brosiectau newydd ac arloesol.

Mae'r rhaglen LEADER newydd, sy'n ceisio helpu i adfywio ardaloedd gwledig Sir Gaerfyrddin, wedi agor galwad newydd.

Nôd LEADER yw cael pobl, busnesau a chymunedau lleol sy'n ymwneud â darparu atebion cynaliadwy ac arloesol i fynd i'r afael â rhai o'r heriau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol sy'n wynebu ardaloedd gwledig Sir Gaerfyrddin. Mae'r Grŵp Gweithredu Lleol - Grŵp Cefn Gwlad yn rheoli'r rhaglen LEADER yn Sir Gaerfyrddin.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Gallwch ddod o hyd i fwy o fanylion ar Themâu LEADER y gellid eu cynorthwyo.

Ni ddyfernir mwy na 75% o gyfanswm y gost gymwys i bob prosiect, hyd at dyfarniad grant uchaf o £100,000.

Argymhellwn eich bod yn cysylltu â'r tîm LEADER trwy ffonio 01267 242431 / 224496 neu e-bostio i drafod eich prosiect cyn cyflwyno datganiad o ddiddordeb.

Cyflwynwch eich ffurflen mynegi diddordeb i RDPSirGar@sirgar.gov.uk.

Dyddiad cau 4 Tachwedd 2019

Mynegiant o ddiddordeb (.pdf)