Blaenoriaethau twristiaeth

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/11/2019

Mae’r Cynllun Gweithredu Rheoli Cyrchfan yn gosod targedau realistig o ran effaith economaidd ac yn ceisio blaenoriaethu adnoddau prin fel y gellir eu defnyddio yn y modd mwyaf effeithiol. Mae’n nodi rhaglen, i’w chyflawni fesul cam, o brosiectau a chamau gweithredu sy’n ofynnol i oresgyn y gwendidau a’r bygythiadau, gan fanteisio ar yr un pryd ar y cryfderau a’r cyfleoedd i sicrhau twf cynaliadwy mewn twristiaeth.

Mae gan grŵp llywio Partneriaeth Rheoli Cyrchfan Sir Gaerfyrddin gyfrifoldebau ac atebolrwydd i gyflawni’r 4 blaenoriaeth allweddol.

Dyma amcanion y Cynllun Rheoli Cyrchfan:

  • Darparu ‘rhesymau i ymweld’ clir a sicrhau profiadau grymus, unigryw, cofiadwy, o safon uchel i ymwelwyr.
  • Creu lle amlwg i’r sir yng nghyd-destun y wlad.
  • Harneisio cryfderau cyfun yr holl fusnesau a sefydliadau sydd â rôl yn cynnal yr economi ymwelwyr.
  • Diffinio addewid/cynnig twristiaeth unigryw Sir Gaerfyrddin a denu ymwelwyr newydd ac ymwelwyr presennol i’r dref drwy farchnata arloesol a chost effeithiol.
  • Gwella mynediad i Sir Gaerfyrddin ac oddi mewn iddi i annog gwell llif ymwelwyr, a denu pobl i aros yn hirach a gwario mwy.
  • Sicrhau’r safonau uchaf o ran gwasanaeth i gwsmeriaid.
  • Cynyddu gwariant ymwelwyr i’r eithaf a chadw cymaint o refeniw â phosibl yn yr economi leol.
  • Gwella bodlonrwydd cwsmeriaid er mwyn annog ymweliadau hirach ac ail ymweld, gwariant uwch a lefelau uwch o ganmoliaeth.
  • Meithrin diwylliant o welliant parhaus, gwerth am arian, arferion gorau, dysgu a chynaliadwyedd.
  • Nodi mesurau llwyddiant a monitro perfformiad.