Beicio

Diweddarwyd y dudalen ar: 25/07/2019

Cydnabyddir yn eang erbyn hyn fod y farchnad feicio yn un o gynigion twristiaeth pwysicaf Cymru, yn elwa ar dirweddau, treftadaeth, atyniadau a chyfleusterau gyda’r gorau yn y byd.

Mae Adfywio Economaidd yn ganolog i bopeth a wnawn yn Sir Gaerfyrddin. Mae gwella iechyd a chyfoeth pobl yn mynd law yn llaw. Gall beicio fod yn rhan sylweddol o hyn. Uchelgais Sir Gaerfyrddin yw bod yn 'ganolbwynt beicio Cymru’.

Mae nifer gynyddol o nwyddau a gwasanaethau helaeth yn cael eu defnyddio gan nifer gynyddol o feicwyr gan gynnwys siopau beiciau, dillad beicio, twristiaeth feicio, cystadlaethau beicio, felethon, hyfforddi a hyrwyddo. Yn ystod y 10 mlynedd diwethaf mae beicio wedi datblygu o fod yn ddiwydiant cartref lle'r oedd beiciau ac offer yn cael eu gwerthu gan werthwyr annibynnol bach i sefyllfa lle mae archfarchnadoedd beicio bellach i'w gweld yn amlwg ar ein stryd fawr ac mae gan Sir Gaerfyrddin lu o lety addas i feicwyr erbyn hyn. Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn llety sy'n addas i feicwyr, mae Croeso Cymru yn cynnig cynllun achredu ar gyfer llety sy'n addas i feicwyr, y gallwch wneud cais amdano.

Rydym hefyd wedi creu pecyn cymorth twristiaeth beicio i helpu'ch busnes i ddenu mwy o feicwyr.

Denodd y Sir dros 3.3 miliwn o ymwelwyr yn 2017. Cynyddodd ymwelwyr dydd gan 5.6% yn 2017 a chynyddodd yr ymwelwyr a oedd yn aros dros nos gan 8% o gymharu â lefelau 2016. Daeth hyn â dros £4m i'r economi leol.

Wedi’i becynnu a’i hyrwyddo’n iawn, bydd y cynnyrch antur a gweithgareddau yn cynnig rhesymau cryf i ddenu ymwelwyr newydd ac ymwelwyr sy’n dychwelyd i Sir Gaerfyrddin.

Mae gan Sir Gaerfyrddin rwydwaith ffyrdd helaeth o 3,487 cilometr, yr ail hiraf yng Nghymru, a gan fod y farchnad feicio yn tyfu'n gyflym a bod y galw'n cynyddu, mae'r sir yn manteisio drwy ddarparu llwybrau a chyfleusterau newydd i ddarpar ymwelwyr ac mae wedi gwneud datblygiadau arwyddocaol wrth wella'r cyfleoedd ar gyfer beicwyr.