Digwyddiadau

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/04/2018

Mae gan ein Cynllun Rheoli Cyrchfan uchelgais glir o ran trefnu digwyddiadau yn y sir (esblygiad, amrywiaeth a chynaliadwyedd) ac mae’n cyflwyno digwyddiadau fel rhan o gyfres o weithgareddau a fydd yn help i ymestyn y tymor “traddodiadol”, gan annog ymweliadau gydol y flwyddyn.

Mae’r sir fel y rhanbarth ac, yn wir, y rhan fwyaf o Gymru, yn gweithio’n galed i fynd i’r afael â natur dymhorol twristiaeth ac i annog ymwelwyr i ddod yma yn y cyfnodau y naill ochr a’r llall i’r tymor gwyliau brig. Er enghraifft, cafodd cyfran enfawr o’r effaith economaidd a nodwyd yn ffigur STEAM (Scarborough Tourism Economic Activity) 2015 y sir o £355 miliwn ei gynhyrchu yn ystod y misoedd gwyliau brig yn hytrach na’i wasgaru dros ddeuddeg mis.

Gyda mwy na 5.6 miliwn o ddiwrnodau twristiaid a 3.08 miliwn o dwristiaid yn aros mewn bron i 600 o sefydliadau gwahanol yn Sir Gaerfyrddin (STEAM, 2015), mae yna yn sicr gynulleidfa i ddigwyddiadau os cânt eu cynllunio a’u rhaglennu yn unol â diddordebau defnyddwyr.

Yn ogystal ag ymwelwyr sy’n aros, gall y digwyddiadau iawn sbarduno ymweliadau o bellter gyrru o 2 awr o’r sir, gan fanteisio ar y cytrefi mawr ar hyd coridor yr M4, yn cynnwys Abertawe a Chaerdydd.

Mae’n bwysig nodi bod digwyddiadau a gynllunnir ar gyfer y sylfaen ymwelwyr twristiaeth yn gallu apelio lawn cymaint i boblogaeth breswyl leol – mae modd denu’r ddwy elfen gyda’i gilydd.

Ein gweledigaeth yw datblygu cynnig digwyddiadau cynaliadwy yn Sir Gaerfyrddin, wedi’i seilio ar gryfderau a chymeriad unigryw’r sir, sy’n cynhyrchu lefel uwch o wariant ac incwm lleol, yn gwella delwedd ac enw da’r sir ac yn gwella ansawdd bywyd i gymunedau lleol.

Ategir y weledigaeth hon gan 3 amcan allweddol:

  • Creu amgylchedd sy’n meithrin a chefnogi digwyddiadau
  • Adfywio a datblygu rhaglen ddigwyddiadau wedi’i seilio ar y brand
  • Ymdrin â chynllunio, rheoli a gwerthuso digwyddiadau mewn modd gweithgar a chyson

Ein nod yw cefnogi trefnwyr digwyddiadau drwy’n “Cylch Trefnwyr Digwyddiadau”. Nod y cynllun yw annog cydweithio a rhwydweithio rhwng trefnwyr digwyddiadau yn ogystal â darparu hyfforddiant a chymorth i wella rhaglen ddigwyddiadau’r Sir drwyddi draw. Mae’r cylch a’i weithgareddau yn rhad ac am ddim i’r holl aelodau.