Ystadegau a Thueddiadau

Diweddarwyd y dudalen ar: 01/10/2019

Ar lefel genedlaethol, mae twristiaeth wedi'i chydnabod gan Lywodraeth Cymru yn un o naw sector allweddol yn yr economi.

Mae twristiaeth yn elfen allweddol o economi Sir Gaerfyrddin ac yn ffynhonnell cyflogaeth a refeniw o bwys, yn cynnal dros 6,176 swyddi cyfwerth ag amser llawn un ai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol ac yn cynhyrchu dros £441m o refeniw i economi’r Sir yn flynyddol.

Os caiff ei chynllunio a'i rheoli mewn ffordd gynaliadwy, gall twristiaeth sbarduno buddion ehangach ar draws y Sir. Bydd gwariant gan ymwelwyr ar lety, bwyd a diod, gweithgareddau hamdden a siopa yn cefnogi busnesau twristiaeth a busnesau nad ydynt yn ymwneud â thwristiaeth drwy gadwyni cyflenwi lleol, sy'n we gymhleth o rwydweithiau ffurfiol ac anffurfiol sy'n creu buddion i fusnesau bach cynhenid, sy'n hanfod i gymunedau bywiog. Mae twristiaeth yn cyffwrdd busnesau na all sectorau economaidd eraill eu cyrraedd. Bydd diwydiant twristiaeth ac economi ymwelwyr gref yn cefnogi economi fwy ffyniannus yn gyffredinol ac yn helpu i gynnal swyddi presennol a chreu swyddi newydd.

Cyfanswm effaith economaidd twristiaeth £M 441.80
% y newid o gymharu â 2017 (£ oedd 2018) -2.1%
Cyfanswm nifer y diwrnodau ymweld (Miliynau) 6.34
% y newid o gymharu â 2017 -0.8%
Nifer y diwrnodau y mae ymwelwyr yn aros (Miliynau) 4.06
% y newid o gymharu â 2017 -1.3%
Cyfanswm nifer yr ymwelwyr (Miliynau) 3.28
% y newid o gymharu â 2017 -1.1%
Nifer yr ymwelwyr sy'n aros (Miliynau) 1.00
% y newid o gymharu â 2017 -3.6%
Nifer yr ymwelwyr undydd (Miliynau) 2.27
% y newid o gymharu â 2017 0.1%
Nifer y swyddi cyfwerth ag amser llawn sy'n cael eu cefnogi gan wariant twristiaeth 6,176
% y newid o gymharu â 2017 -2.6%