Sut ydym yn paratoi ar gyfer Brexit?

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/09/2020

Rydym yn gweithio mor agos â phosibl gyda'n partneriaid gan gynnwys Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ddilyn canllawiau a gweithredu argymhellion. 

Mae hyn yn rhan o raglen gyffredinol o baratoi yn y Cyngor, sydd â'r nod o leihau effaith bosibl Brexit ar wasanaethau'r Cyngor, busnesau a phreswylwyr ledled y sir.

Mae'r gwaith o baratoi at Brexit a wneir yn y Cyngor yn cynnwys:

  • Adolygu holl wasanaethau'r Cyngor i sicrhau bod cynlluniau wrth gefn priodol yn cael eu rhoi ar waith, os bydd angen.
  • Grŵp â chynrychiolaeth o'r Bwrdd Gweithredol a swyddogion o holl adrannau'r Cyngor sy'n cwrdd yn rheolaidd i baratoi strategaeth flaengynllunio ar gyfer Sir Gaerfyrddin.
  • Cynrychiolaeth reolaidd ar Fforwm Cydnerthedd Lleol Dyfed-Powys, sy'n paratoi atebion amlasiantaeth i'r heriau a allai godi yn sgil Brexit.
  • Sicrhau bod cyngor a chymorth cyfeirio ar gael i fusnesau ym mhob rhan o'r sir, gan gynnwys busnesau amaethyddol mewn cymunedau gwledig.
  • Sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei darparu i aelodau staff y gallai hyn effeithio arnynt.
  • Gweithio i sicrhau bod y sector amaethyddol yn ymwybodol o unrhyw fentrau newydd a gaiff eu datblygu ar ôl Brexit.
  • Codi ymwybyddiaeth o'r Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE ymhlith dinasyddion yr UE sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin.
  • Trefnu trafodaethau cynnar â Llywodraeth Cymru ynghylch cyllid ar ôl Brexit.
  • Gweithio ochr yn ochr â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i drefnu digwyddiadau gwybodaeth ledled Sir Gaerfyrddin, unwaith y penderfynir yn derfynol ar gytundeb Brexit.

Byddwn hefyd yn rhoi gwybod i breswylwyr am unrhyw faterion Brexit a allai effeithio arnynt.