Wcráin

Homes for Ukraine a chymorth arall ar gyfer ffoaduriaid Wcráin

Mae sicrhau bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn trin gwybodaeth bersonol yn gywir yn bwysig iawn o ran darparu ein gwasanaethau a chadw hyder y cyhoedd.

Data personol yw unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson, y mae modd adnabod pwy ydyw yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol drwy ddefnyddio'r wybodaeth. Defnyddir y termau 'gwybodaeth' a 'data personol' drwy'r hysbysiad preifatrwydd hwn a'r un yw eu hystyr.

Er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn trin gwybodaeth bersonol yn gywir, rydym yn ceisio cydymffurfio'n llwyr â gofynion y ddeddfwriaeth Diogelu Data. 

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn felly wedi cael ei greu er mwyn esbonio mor glir â phosibl beth rydym yn ei wneud â'ch data personol.

1. Y dibenion o ran defnyddio eich data personol

Bydd y wybodaeth rydym yn ei chasglu amdanoch yn cael ei defnyddio i brosesu ceisiadau am ddarparu'r cymorth canlynol yn ystod argyfwng Wcráin:

 • Croesawu teulu o Wcráin i'ch cartref o dan y cynllun Homes for Ukraine
 • Sicrhau bod cartref ar gael i'w rentu i deulu o Wcráin a helpu i baratoi cartrefi yn barod i deulu symud iddynt
 • Darparu gwasanaeth cyfieithu a chyfieithu ar y pryd
 • Rhoi celfi
 • Helpu mewn canolfan dderbyn
 • Helpu gyda thrafnidiaeth ar gyfer teuluoedd sydd newydd gyrraedd
 • Defnyddio sgiliau a gwybodaeth arbenigol eraill y gallai fod eu hangen i helpu teuluoedd sy'n ffoaduriaid

Y sail gyfreithiol dros brosesu eich gwybodaeth yw er mwyn cyflawni tasg er budd y cyhoedd, o dan y Ddeddf Llywodraeth Leol. Cyfeirir at hyn fel ein 'sail gyfreithlon dros brosesu' data personol.

2. Pa fath o wybodaeth ydym yn ei defnyddio?

Mae angen y mathau canlynol o ddata personol amdanoch chi i brosesu ceisiadau:

 • Eich enw a'ch cyfeiriad
 • Rhif ffôn cyswllt
 • Eich cyfeiriad e-bost

3. A ydym yn defnyddio gwybodaeth a gafwyd o ffynonellau eraill?

I ddarparu'r gwasanaeth hwn, rydym yn casglu data personol yn uniongyrchol gennych yn bennaf drwy ein ffurflen gais.

Fodd bynnag, nodwch, yn dibynnu ar y math o gymorth sy'n cael ei ddarparu, efallai y bydd angen inni gysylltu â'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i gael gwiriad DBS.

Er enghraifft, byddai angen gwiriad DBS arnom os ydych yn cynnig llety yn eich cartref o dan y cynllun Homes for Ukraine, neu os byddech yn gweithio'n uniongyrchol gyda phlant ac oedolion sy'n agored i niwed. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon am resymau sydd o fudd sylweddol i'r cyhoedd, ar sail y ddeddfwriaeth y cyfeiriwyd ati uchod.

Nid ydym yn cael gwybodaeth amdanoch chi o unrhyw ffynonellau eraill.

4. Trosglwyddo eich gwybodaeth dramor

Rydym yn defnyddio Microsoft Office 365 i brosesu ein dogfennau electronig o dan delerau cytundeb caeth, sy'n diogelu eich gwybodaeth.  Caiff y data personol hwn ei gadw ar weinyddion y tu allan i'r DU, ond dim ond yng ngwledydd yr UE lle mae'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data yn berthnasol.

Nid ydym yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth arall amdanoch chi y tu allan i'r DU.

5. Pwy all weld eich gwybodaeth?

Dim ond pan fydd angen y caiff eich data personol ei rannu.  Pan fyddwn yn gwneud hyn, rydym yn darparu cyn lleied o wybodaeth ag sy'n angenrheidiol i wasanaethau perthnasol y Cyngor ac unrhyw sefydliadau allanol sy'n rhoi cymorth i ffoaduriaid Wcráin.

Mae rhai sefyllfaoedd penodol eraill lle mae'n bosibl y bydd yn rhaid inni ddatgelu gwybodaeth amdanoch, er enghraifft:

 • Pan fo'r gyfraith yn mynnu bod y Cyngor yn rhoi'r wybodaeth
 • Pan fo angen datgelu'r wybodaeth i atal neu ddatrys trosedd
 • Pan fo datgelu er budd pennaf y person dan sylw

6. Am ba hyd y byddwn yn cadw'ch gwybodaeth

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth yn ddiogel am 6 blynedd ar ôl ichi ymwneud â'r cynllun.

7. Eich hawliau o ran Diogelu Data

Mae gennych hawl i:

 • Weld y data personol y mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ei brosesu amdanoch
 • Mynnu bod unrhyw wybodaeth anghywir neu anghyflawn yn cael ei chywiro
 • Tynnu eich caniatâd i brosesu'r data yn ôl, lle mai dyna'r unig sail ar gyfer prosesu'r data
 • Cyflwyno cŵyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y corff annibynnol yn y Deyrnas Unedig sy'n diogelu hawliau o ran gwybodaeth

Mewn rhai amgylchiadau, gall fod gennych hawl i:

 • Wrthwynebu bod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu
 • Dileu eich data personol
 • Rhoi cyfyngiadau ar brosesu eich gwybodaeth bersonol
 • Hygludedd data

8. Manylion cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch yr hysbysiad preifatrwydd hwn a'ch hawliau, cysylltwch â'r:

Swyddog Diogelu Data
Cyngor Sir Caerfyrddin
Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP

E-bost: dataprotection@sirgar.gov.uk

Mae'r manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, ynghyd ag arweiniad pellach ynghylch deddfwriaeth Diogelu Data, ar gael ar wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Cyngor a Democratiaeth