Diweddaru'r Gofrestr Etholiadol

Diweddarwyd y dudalen ar: 31/10/2019

Rydym yn ysgrifennu at yr holl eiddo ar ein cronfa ddata bob blwyddyn ac yn gofyn i chi lenwi ffurflen er mwyn i ni wybod pwy sydd angen cael ei ychwanegu i'r Gofrestr Etholiadol neu ei dynnu oddi arni. Rydym yn gwneud hyn yn yr hydref gan amlaf, er mwyn i ni allu cyhoeddi ein cofrestr newydd ym mis Rhagfyr. Nid yw llenwi'r ffurflen hon yn golygu eich bod wedi'ch cofrestru i bleidleisio. Mae'n bwysig eich bod yn darparu'r wybodaeth y gofynnir amdani. Mae cosb droseddol o hyd at £1,000 os methwch â darparu'r wybodaeth.

Newid enw

Os byddwch yn newid eich enw, bydd angen i chi gwblhau ffurflen newid enw a chyflwyno tystiolaeth fod eich enw wedi newid, megis tystysgrif briodas neu dystysgrif partneriaeth sifil, tystysgrif geni a newidiwyd neu weithred newid enw.

Ar hyn o bryd, dim ond gan wasanaethau etholiadol eich awdurdod lleol y mae'r ffurflenni hyn ar gael, ffoniwch 01267 228889 neu anfonwch neges e-bost at: gwasanaethauetholiadol@sirgar.gov.uk  

Symud tŷ

Os byddwch yn symud tŷ, rhaid i chi gofrestru i bleidleisio yn eich cyfeiriad newydd. Sicrhewch eich bod yn dweud eich hen gyfeiriad wrthym ac fe wnawn ni waredu'ch hen gofrestriad. Gallwch gofrestru i bleidleisio drwy fynd i'r dudalen ganlynol: https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio 

Yr Ymadawedig

Os yw rhywun oedd yn byw ar eich aelwyd wedi marw, mae angen i chi ddweud wrthym er mwyn i ni dynnu ei enw o'r Gofrestr Etholiadol. Gallwch wneud hyn drwy'r gwasanaeth Dywedwch wrthym Unwaith neu fel arall, gallwch ddweud wrthym yn uniongyrchol.

Mae angen i chi ddweud eu henw a'u cyfeiriad wrthym ac anfon copi atom o'r dystysgrif marwolaeth (peidiwch ag anfon copïau gwreiddiol). Gallwch wneud hyn drwy anfon e-bost i gwasanaethauetholiadol@sirgar.gov.uk neu drwy'r post i Y Gwasanaethau Etholiadol, Bloc 4, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin, SA31 1HQ.

Tynnu enw rhywun oddi ar y Gofrestr Etholiadol

Os oes rhywun sydd wedi'i gofrestru yn eich cyfeiriad ddim yn byw yno mwyach, rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda.

Dychwelwch unrhyw bost rydym wedi ei anfon at yr unigolyn, a nodi'n glir arno 'ddim yn y cyfeiriad hwn'. Byddwn wedyn yn gallu cynnal adolygiad ffurfiol a dileu enw'r unigolyn. Cofiwch y gall hyn gymryd rhai wythnosau, ac mae'n bosibl y byddant yn dal i gael post oddi wrthym hyd nes bod yr adolygiad wedi'i gwblhau.

Ni fydd tynnu enw rhywun oddi ar y Gofrestr Etholiadol yn golygu y tynnir ei enw o gofnodion cyhoeddus eraill fel y system Dreth Gyngor, felly bydd angen ichi gysylltu â nhw'n uniongyrchol.

Ychwanegu rhywun at eich cyfeiriad

Os oes rhywun yn byw yn eich cyfeiriad sydd heb ei gofrestru ar hyn o bryd, gallant wneud cais ar-lein ar y dudalen ganlynol: https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Newid cenedligrwydd

Os ydych wedi newid eich cenedligrwydd, mae'n rhaid i chi gysylltu â ni oherwydd gall eich cenedligrwydd effeithio ar yr etholiadau y mae hawl gennych i bleidleisio ynddynt. Anfonwch e-bost atom gwasanaethauetholiadol@sirgar.gov.uk gan roi eich enw, cyfeiriad, cenedligrwydd blaenorol a chenedligrwydd newydd. Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnom, byddwn yn cysylltu â chi.

Cyngor a Democratiaeth