Cwestiynau Cyffredin

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2019

Rydym wedi creu'r cwestiynau cyffredin canlynol i ateb unrhyw gwestiynau posibl sydd gennych. Cysylltwch drwy'r tab "Gofyn cwestiwn" os oes unrhyw beth y mae angen gwybodaeth ychwanegol arnoch amdano.

Y dyddiad cau yw 7 Mai. Gallwch gofrestru ar-lein drwy fynd i www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Mae'n rhaid eich bod wedi cofrestru i bleidleisio cyn i chi allu gwneud cais am bleidlais bost. Mae'n rhaid i chi wneud cais am bleidlais bost erbyn 5pm ddydd Mercher 8 Mai. Mae rhagor o wybodaeth a ffurflenni cais ar gael ar wefan Dy Bleidlais Di neu cysylltwch â'r Swyddfa Etholiadau drwy ffonio 01267 228889.

Yr enw ar hyn yw pleidlais brocsi. Mae'n rhaid eich bod wedi cofrestru i bleidleisio cyn i chi allu gwneud cais am bleidlais brocsi. Mae'n rhaid i chi wneud cais am bleidlais brocsi erbyn 5pm ddydd Mercher 15 Mai 2019. Mae rhagor o wybodaeth a'r ffurflenni cais perthnasol ar gael ar wefan Dy Bleidlais Di neu cysylltwch â'r Swyddfa Etholiadau drwy ffonio 01267 228889.

Mae Cymru yn un rhanbarth sy'n cael ei gynrychioli yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae gennym 4 Aelod Senedd Ewrop. Mae gwybodaeth am yr Aelodau Senedd Ewrop presennol a'r rheiny a enwebir ym mhob plaid ar gyfer yr Etholiad Ewropeaidd hwn ar ein gwefan.

Aelodau Senedd Ewrop presennol   Y pleidiau a'r ymgeiswyr a enwebir.PDF

 

Bydd angen i ni wirio a yw'n gofrestredig i bleidleisio yn eich cyfeiriad. Cysylltwch â ni drwy ffonio 01267 228889.

Gallwch newid y cyfeiriad y bydd eich pleidlais bost yn cael ei hanfon ato drwy anfon neges e-bost at gwasanaethauetholiadol@sirgar.gov.uk, gan nodi eich enw, eich cyfeiriad, eich rhif etholwr (ar eich cerdyn pleidleisio) a'r cyfeiriad newydd yr hoffech i ni anfon y bleidlais bost ato. Mae'n rhaid i chi wneud hyn erbyn 5pm ddydd Mercher 8 Mai 2019.

Gallwch wneud cais am bleidlais bost cyn 5pm ddydd Mercher 8 Mai. Fodd bynnag, ni fyddwch yn cael y papurau pleidleisio tan 15/16 Mai felly os ydych yn mynd ar wyliau cyn y dyddiad hwnnw, eich unig opsiwn fydd penodi dirprwy (rhywun i bleidleisio ar eich rhan). Y dyddiad cau ar gyfer penodi dirprwy yw 5pm ddydd Mercher 15 Mai. Mae rhagor o wybodaeth a'r ffurflenni cais perthnasol ar gael ar wefan Dy Bleidlais Di.

Bydd yn rhaid i chi anfon copi o'ch tystysgrif briodi er mwyn i ni newid eich enw ar y gofrestr, ond ni fydd problem i chi bleidleisio drwy ddefnyddio'ch hen enw.

Gallwch anfon neges e-bost at gwasanaethauetholiadol@sirgar.gov.uk neu ei hanfon drwy'r post:

Gwasanaethau Etholiadol, Bloc 4, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin, SA31 1HQ

Gallwch ganslo'ch pleidlais bost drwy anfon llythyr neu neges e-bost cyn 5pm ddydd Mercher 8 Mai. Ar ôl i'ch cais dod i law, byddwn yn canslo'ch pleidlais bost a gallwch wedyn fynd i bleidleisio yn eich gorsaf bleidleisio. Bydd angen i chi anfon neges e-bost atom, gwasanaethauetholiadol@sirgar.gov.uk, i gael gwybod am eich gorsaf bleidleisio benodedig.

Rydym yn parhau i fod yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd, mae'n rhaid i ni gymryd rhan yn yr etholiadau hyn er mwyn i ni gael ein cynrychioli. Os hoffech gyflwyno cŵyn am fod yr etholiadau hyn yn cael eu cynnal, gallwch gysylltu â'r Comisiwn Etholiadol.

E-bost: gwybodaeth@comisiwnetholiadol.org.uk
Ffôn: 0333 103 1929
Tŷ'r Cwmnïau, Ffordd y Goron, Caerdydd, CF14 3UZ

Ni fyddwn yn cael gwybod am y canlyniadau o ran pwy fydd y 4 Aelod Senedd Ewrop tan ddydd Sul 26 Mai. Ar noson y bleidlais (23 Mai), byddwn ond yn cadarnhau nifer y papurau pleidleisio ym mhob blwch pleidleisio. Wedyn byddant yn cael eu cadw'n ddiogel tan y dydd Sul, pan fyddwn yn eu cyfrif ar yr un pryd â gweddill Ewrop. Mae llawer o wledydd yr UE yn pleidleisio dros y penwythnos.

Yr awdurdod lleol arweiniol ar gyfer Cymru yw Sir Benfro. Bydd Cyngor Sir Penfro yn cyhoeddi'r canlyniadau ar 26 Mai. Ni fyddwn yn cyhoeddi unrhyw ganlyniadau nes ei fod wedi gwneud hyn.

Ewch i'w wefan

Cyngor a Democratiaeth