Hysbysiadau Cyhoeddus

 • Seremonïau Sifil
 • Addysg ac ysgolion
 • Mynwent
 • Ein Rhanbarth ar Waith (ERW)
 • Archwilio cyfrifon
 • Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Llwybr troed
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Trwydded
 • Tir
 • Llansteffan, Carmarthen
Gor
11

Rhanbarth Ddinesig Bae Abertawe Archwilio Cyfrifon 2018/19

HYSBYSIR DRWY HYN, yn unol ag Adrannau 30 ac 31 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y diwygiwyd 2018):

 1. O 29ain Gorffennaf 2019 tan 23ain Awst 2019 yn gynwysedig, rhwng 9.15yb a 4yp (Dydd Llun i Ddydd Gwener), ar ôl gwneud cais i Bennaeth y Gwasanaethau Ariannol, Cyngor Sir Caerfyrddin, Neuadd y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP, y gall unrhyw un sydd â diddordeb, archwilio a gwneud copïau o gyfrifon Rhanbarth Ddinesig Bae Abertawe am y flwyddyn sy’n diweddu ar 31ain Mawrth 2019, ynghyd â’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau perthnasol sy’n ymwneud â’r cyfrifon.
 2. Ar 27ain Awst 2019, neu ar ôl hynny tan ddiwedd yr Archwiliad, bydd yr Archwilydd Apwyntiedig, Swyddfa Archwilio Cymru, Neuadd y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP ar gais unrhyw etholydd llywodraeth leol yn yr ardal y mae’r cyfrifon yn berthnasol iddi, yn rhoi i’r etholydd neu i gynrychiolydd yr etholydd gyfle i’w holi am y cyfrifon, a gall y cyfryw etholydd neu ei gynrychiolydd ef/hi ymddangos gerbron yr Archwilydd i wneud gwrthwynebiadau:
  1. ynghylch unrhyw fater y gallai’r archwilydd weithredu yn ei gylch o dan adran 32 o’r Ddeddf, neu
  2. ynghylch unrhyw fater arall y gallai’r Archwilydd lunio adroddiad arno er budd y cyhoedd o dan adran 22 o’r Ddeddf.
 3. Ni ellir gwneud unrhyw wrthwynebiad oni bai fod yr Archwilydd wedi derbyn hysbysiad ysgrifenedig eisoes am y gwrthwynebiad hwnnw ac am y rhesymau dros wneud y gwrthwynebiad, a bod copi o’r hysbysiad hwnnw yn cael ei anfon at y corff sy’n cyflwyno ei gyfrifon i’w harchwilio.

Neuadd y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP
Ffôn (01267) 224886

 • Math o hysbysiad: Archwilio cyfrifon
 • Lleoliad: Rhanbarth Ddinesig Bae Abertawe

Cyngor a Democratiaeth