Hysbysiadau Cyhoeddus

 • Seremonïau Sifil
 • Addysg ac ysgolion
 • Mynwent
 • Ein Rhanbarth ar Waith (ERW)
 • Archwilio cyfrifon
 • Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Llwybr troed
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Trwydded
 • Tir
 • Llanymddyfri
 • Hendy-gwyn
 • San Cler
 • Llangynnwr
 • Castellnewydd Emlyn
 • Llandeilo
 • Sanclêr, Sir Gaerfyrddin
Medi
24

Ysgol Y Ddwylan

Hysbysir trwy hyn yn unol ag Adran 42 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (y Ddeddf) a'r Côd Trefniadaeth Ysgolion fod Cyngor Sir Caerfyrddin (y Cyngor) ar ôl ymgynghori â'r cyfryw bersonau ag sy'n ofynnol, yn cynnig newid natur darpariaeth y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol y Ddwylan, Castellnewydd Emlyn, SA38 9BA o fod yn ddwy ffrwd i fod yn gyfrwng Cymraeg a hynny o 1 Medi 2020 ymlaen.

Cynhaliodd y Cyngor gyfnod ymgynghori cyn penderfynu cyhoeddi'r cynnig hwn. Mae adroddiad ymgynghori ar gyfer y cynnig i newid natur y ddarpariaeth yn Ysgol Y Ddwylan ar gael ar hyn o bryd, sy'n cynnwys crynodeb o'r materion a godwyd gan ymgyngoreion, ymatebion y cynigwyr a barn Estyn.

Cyn pen 28 diwrnod ar ôl dyddiad cyhoeddi'r cynnig hwn, hynny yw erbyn 22 Hydref 2019, gall unrhyw berson wrthwynebu'r cynnig hwn. Dylid anfon gwrthwynebiadau at Mr Gareth Morgans, Y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant, Cyngor Sir Caerfyrddin, Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA31 3HB neu gellir anfon neges e-bost at aaprma@sirgar.gov.uk

Llofnod: Gareth Morgans

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin

Dyddiedig: 24 Medi 2019 

Nodyn Esboniadol

Nid yw’r Nodyn Esboniadol hwn yn rhan o’r Hysbysiad – yn hytrach fe'i cynigir er mwyn eglurder.

 1. Bwriad yr Awdurdod yw newid natur darpariaeth y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol y Ddwylan, o fod yn ddwy ffrwd i fod yn gyfrwng Cymraeg.

 Mae dogfen wybodaeth Llywodraeth Cymru "Diffinio Ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg" yn nodi disgrifiadau a chategorïau o ysgolion yn ôl faint o Gymraeg a ddefnyddir wrth addysgu a dysgu. Mae'r ddogfen ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

 1. Mae'n bwysig nodi na fydd unrhyw newid yn achos natur darpariaeth y Cyfnod Sylfaen ar gyfer disgyblion sy'n mynychu'r ysgol ar hyn o bryd.

Bydd y newid arfaethedig yn digwydd o 1 Medi 2020 ymlaen a bydd ond yn effeithio ar ddisgyblion sy'n dechrau yn yr ysgol o'r dyddiad hwn ymlaen.

 • Math o hysbysiad: Addysg ac ysgolion
 • Lleoliad: Castellnewydd Emlyn

Cyngor a Democratiaeth