Trafod Iaith

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/01/2019

Yn dilyn cyhoeddi canlyniadau Cyfrifiad 2011 pan welwyd dirywiad yn nifer y siaradwyr Cymraeg yn Sir Gâr i 43.9% o’r boblogaeth (lawr o 50.3% yn 2001), rydym wedi cytuno i sefydlu Gweithgor Tasg a Gorffen o aelodau etholedig traws-bleidiol i ymchwilio i’r ffactorau sydd wedi arwain at y dirywiad ac i lunio argymhellion er mwyn ymdrin â’r sefyllfa. Fel rhan o’r ymchwil comisiynwyd Dr Dylan Phillips i baratoi adroddiad ystadegol manwl ar sefyllfa’r Gymraeg yn Sir Gâr.

Cyflwynwyd adroddiad ac argymhellion y Gweithgor i’r Cyngor llawn ym mis Ebrill 2014 a thrwy derbyn yr adroddiad ‘Yr iaith Gymraeg yn Sir Gâr‘ (Mawrth 2014) rydym wedi cadarnhau ei ymrwymiad i’r iaith Gymraeg yn y sir.

Mae adroddiad y Gweithgor a gwaith y Cyngor yn canolbwyntio ar yr wyth maes canlynol:

  • Cynllunio
  • Addysg
  • Iaith ac Economi
  • Gweithleoedd cyfrwng Cymraeg a gweinyddiaeth y Cyngor
  • Effaith sefydliadau sy’n gweithio er budd y Gymraeg megis y Mentrau Iaith
  • Cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yng nghymunedau’r sir
  • Trosglwyddiad Iaith yn y teulu
  • Marchnata’r Iaith

Cyngor a Democratiaeth