Datganiad Gweledigaeth y Cabinet 2022 - 2027

Portffolios y Cabinet (parhad)

Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd, Datgarboneiddio a Chynaliadwyedd - y Cynghorydd Aled Vaughan Owen

Strategaeth Newid yn yr Hinsawddy Ansawdd Aer Datgarboneiddio Diogelu'r Cyhoedd
Bioamrywiaeth (argyfwng natur) Arweinydd Datblygu Cynaliadwy Polisi Trwyddedu Tipio Anghyfreithlon
Safonau Masnach Gorfodi Materion Amgylcheddol Gwastraff Di-drwydded Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016
Materion Niwsans Statudol (Sŵn, anifeiliaid anwes, gerddi wedi gordyfu) Strategaeth Clefyd Coed Ynn    

 

Aelod Cabinet dros Wasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith - y Cynghorydd Edward Thomas

Sbwriel Trafnidiaeth Teithwyr a Chymunedol Glanhau Strydoedd Amddiffynfeydd arfordirol
Gwasanaethau Priffyrdd a Thrafnidiaeth Gwasanaethau torri gwair Cynnal a Chadw Tiroedd Atgyweirio a chynnal a chadw seilwaith
Mynediad i gefn gwlad Sbwriel a Glanhau'r Gymuned Cynlluniau Argyfwng Polisi Trafnidiaeth Rhanbarthol
Rheoli Llifogydd a Glannau Cynnal a Chadw Parciau Rheoli'r Fflyd (gan gynnwys adnewyddu a chynnal a chadw) Cydweithio Rhanbarthol ar gyfer Trafnidiaeth, Priffyrdd a Gwastraff
Hawliau Tramwy Cyhoeddus Cludiant Ysgol Apeliadau Cludiant Ysgol Gwasanaethau stryd
Gofalu am Adeiladu a'u Glanhau Rheoli Gwastraff Gwasanaethau Parcio gan gynnwys Polisi, Rheoli a Gorfodi Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref
Gwasanaethau Ailgylchu Strategaeth Ansawdd yr Amgylchedd a Sbwriel Pontydd Amlosgfa Arberth
Gwasanaethau Adeiladu a Rheoli Ystadau (ac eithrio'r stoc dai) Teithio Llesol a Llwybrau Mwy Diogel    

 

Aelod Cabinet dros Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth - y Cynghorydd Gareth John

Canolfannau Hamdden a Phyllau Nofio Cysylltedd Digidol Cymunedol Amgueddfeydd Datblygu Canol Trefi
Strategaeth Hamdden Gwasanaethau Diwylliannol Llyfrgelloedd Datblygu’r Celfyddydau
Parciau Gwledig a Choetir Archifau Twristiaeth Cyfleoedd Mewnfuddsoddi
Cynghorau tref a chymuned Yr Economi Sylfaenol a Chydnerthedd Datblygu Economaidd Theatrau
Arweinydd y Cynllun Adfer Economaidd Rheoli a Marchnata Cyrchfannau Prosiectau Mawr Digwyddiadau ac Atyniadau
Strategaeth Adfywio Iechyd, Ffitrwydd ac Atgyfeirio i wneud Ymarfer Corff Cyfleoedd Busnes Lleol a Rhanbarthol Mentrau Adfywio Cymunedol
Datblygu Chwaraeon Cymunedol Addysg Awyr Agored Y Strategaeth Fuddsoddi Economaidd Leol a Rhanbarthol Rhaglen Seilwaith Digidol (Y Fargen Ddinesig)

 

Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg - Y Cynghorydd Glynog Davies

Ysgolion a Gwasanaethau Addysg o 3 - 19 Gwasanaeth Rhanbarthol Gwella Ysgolion Gwella Ysgolion, Trefniadaeth a Pherfformiad Cynllun Strategol a Fforwm y Gymraeg mewn Addysg
Addysg, Llesiant a Chynhwysiant Dysgu Oedolion yn y Gymuned gan gynnwys Cymraeg i Oedolion Cynnal Ysgolion a Gwasanaethau Llywodraethwyr Gwasanaeth Cymorth Ieuenctid
Addysg Feithrin a Safonau Derbyn Disgyblion i Ysgolion Gwasanaethau Ymddygiadol Consortia Rhanbarthol
Presenoldeb yn yr Ysgol Data a systemau addysg Anghenion Dysgu Ychwanegol Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae
Adrodd ar ddatblygiad y Gymraeg / Safonau Y Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Iach Gwasanaethau Arlwyo Mewn Ysgolion
Estyn Seicoleg Addysg Tîm Diogelu a Phresenoldeb Ysgolion Tîm Addysg a Llesiant
Pobl Ifanc nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET) Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy Sir Gaerfyrddin Addysg Ôl-16 a Chyllid a'r Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol  

 

Aelod Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – Y Cynghorydd Jane Tremlett

Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion Heneiddio'n Dda Gofal Preswyl gan gynnwys cartrefi preswyl mewnol Asesu a Rheoli Gofal
Pobl Hŷn ac eiddilwch Iechyd Meddwl Anabledd Corfforol a Nam ar y Synhwyrau Anableddau Dysgu
Aelod o'r Bwrdd Plant a Phobl Ifanc Gofalwyr Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed Gofal Dementia
Arweinydd Rhianta Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant Gwasanaethau Cymorth Cymunedol Diogelu Oedolion
Gwasanaethau Maethu Gwasanaethau Mabwysiadu Seibiant Arolygiaeth Gofal Cymru
Strategaeth Atal Comisiynydd Pobl Hŷn Cefnogi Teuluoedd Gwasanaethau a Gomisiynir
Diogelu Plant Y Blynyddoedd Cynnar, Cymorth i Deuluoedd ac Atal Anghenion Cymhleth a Phontio Rhianta a Llesiant Plant
Cydlynydd Amddiffyn Plant Diogelu (Gorllewin y Sir) a Mabwysiadu Diogelu (Dwyrain y Sir) a Gwella Gwasanaethau Hyrwyddwr Ystyried Pobl Hŷn
Gofal Cartref gan gynnwys gofal cartref mewnol a gwasanaethau ailalluogi Gwasanaethau Integredig gan gynnwys cyswllt â'r GIG a chydweithio rhwng iechyd a gofal cymdeithasol Taliadau Uniongyrchol