Datganiad Gweledigaeth y Cabinet 2022 - 2027

Portffolios y Cabinet

Arweinydd – Y Cynghorydd Darren Price

Cadeirydd y Cabinet Cysylltu ag arweinwyr grwpiau gwleidyddol eraill Cysylltiadau â Llywodraeth Cymru Y Gwasanaethau Cyfieithu
Cysylltiadau â Llywodraeth Leol Cyflawni'r Fargen Ddinesig Cyswllt â'r Prif Weithredwr Cyfathrebu
Penodi Aelodau'r Cabinet Pennu Portffolios y Cabinet Marchnata a'r Cyfryngau Y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
Cynrychioli'r Cyngor ar Ddinas-ranbarth Bae Abertawe Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 Cynrychioli'r Cyngor - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru Partneriaeth - Gwasanaeth Rhanbarthol

 

Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Gartrefi - Y Cynghorydd Linda Evans

Polisi Tai Safleoedd teithwyr Safon Tai Sir Gaerfyrddin Ôl-ddyledion rhent
Arweinydd Digartrefedd a Chefnogi Pobl Rhaglen ailsefydlu ffoaduriaid Tai'r Sector Preifat Safonau Ansawdd Tai Cymru
Cynnal a Chadw Tai ac Atgyweiriadau Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer Addasiadau Tai Gorfodi Materion Tenantiaeth
Cynlluniau Adnewyddu Tai Amlfeddiannaeth gan gynnwys Trwyddedu Tai Fforddiadwy a Dewisiadau Tai Grant Cymorth Tai
Cymorth Tenantiaethau (Grant Cymorth Tai) Gwasanaethau Democrataidd Cymorth 3ydd Sector i'r Digartref Arweinydd y Cabinet dros Ddatblygu
Arweinydd Trechu Tlodi a Chostau Byw Arweinydd y Gwasanaeth TGCh i Gynghorwyr Y Gwasanaethau Cyfreithiol Tai Gwag a Dyrannu Tai Cyngor
Hyfforddiant i Landlordiaid Llywodraethu Corfforaethol Prosiect Trawsnewid Tyisha Cuddwylio, Rhyddid Gwybodaeth a diogelu data
Rheolwr Busnes y Cyngor (Llywodraethu, Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd) Cynrychiolydd y Cabinet ar y Grŵp Llywodraethu Corfforaethol    

 

Aelod Cabinet dros Drefniadaeth a'r Gweithlu - Y Cynghorydd Philip Hughes

Canolfannau Cyswllt a'r Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid Gweithio ystwyth Cydraddoldeb – polisi a'r gweithlu Arweinydd Polisi Iechyd a Diogelwch
Adnoddau Dynol a Chynllunio'r Gweithlu Cyflawni Blaenoriaethau'n Gorfforaethol Rheoli Perfformiad Gwasanaethau Etholiadol
Busnes a Gwella Gwasanaethau Crwneriaid Archwilio Cymru Cofrestryddion (Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau)
Hyfforddiant – Dysgu a Datblygu Ymgysylltu ag Undebau Llafur TGCh Darparu Gwasanaethau Digidol Datblygu Sgiliau
T.I.C. (Trawsnewid i Wneud Cynnydd) Cynllunio Gweithlu Rhanbarthol Cyswllt â'r heddlu Rhaglen Sgiliau a Thalentau (Y Fargen Ddinesig)
Deddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 Amrywiaeth y Gweithlu Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog Arweinyddiaeth Gymunedol
Y Rhaglawiaeth Canolfannau Cymunedol Cydlyniant Cymunedol a Mynd i'r Afael ag Eithafiaeth Hyrwyddwr Gwrth-Gaethwasiaeth a Chyflogaeth Foesegol
Gwerthoedd Craidd Iechyd Galwedigaethol Llesiant Gweithwyr Cwynion
Dyletswydd Economaidd-gymdeithasol      

 

Aelod Cabinet dros Adnoddau - Y Cynghorydd Alun Lenny

Strategaeth Gyllid a'r Gyllideb Caffael a Fframweithiau Rhaglen Gyfalaf Cyflawni Arbedion
Rheoli Asedau / Eiddo Gwasanaethau Ariannol Comisiynu a Chaffael Budd i'r Gymuned
Rheoli Risg a Chynllunio Risg Y Dreth Gyngor Budd-daliadau Tai Ardrethi Annomestig Cenedlaethol
Refeniw Cyllid Strategol (Prosiectau Corfforaethol) Datganiad Llywodraethu Blynyddol  

 

Aelod Cabinet dros Faterion Gwledig a Pholisi Cynllunio - y Cynghorydd Ann Davies

Materion Gwledig ac Ymgysylltu Cymunedol Arweinydd yr Economi Wledig Adfywio Gwledig Rheoli Adeiladu
Cyswllt â'r Trydydd Sector Polisi Cynllunio Cydraddoldeb – Cymuned (nid polisi a'r gweithle) Menter Deg Tref
Marchnadoedd, Martiau a Rhandiroedd Gwasanaethau'r Trydydd Sector Gorfodi Rheolau Cynllunio Gwasanaethau Cynllunio (Yr Adran Gynllunio)
Safonau Bwyd Iechyd yr Amgylchedd (gan gynnwys rheoliadau Covid 19) Mynediad at Wasanaethau Gwledig Y Cynllun Datblygu Lleol Rhaglen LEADER