Strategaeth Gorfforaethol 2018 - 2023

Mae strategaeth 2018 - 2023 yn amlinellu cyfeiriad yr Awdurdod Lleol dros y pum mlynedd nesaf, gan gynnwys ein hamcanion llesiant a gwelliant fel y'u diffinnir gan ddeddfwriaeth. Yn ogystal, mae'n cynnwys prosiectau a rhaglenni allweddol y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y pum mlynedd nesaf, cyfres o bron i 100 o ardaloedd a phrosiectau â blaenoriaeth a gyhoeddwyd gan yr Arweinydd, y Cynghorydd Emlyn Dole yn ei gynllun 'Symud Ymlaen yn Sir Gaerfyrddin'.

Mae'r Strategaeth yn amlinellu gweledigaeth y Cyngor ar gyfer y dyfodol ar ffurf 15 o amcanion newydd o dan bedair thema allweddol - cynorthwyo preswylwyr i ddechrau'n dda, i fyw'n dda, i heneiddio'n dda mewn amgylchedd iach, diogel a ffyniannus.

Darperir amrywiaeth o wasanaethau er mwyn bodloni'r amcanion hyn a hynny yn unol â Gwerthoedd Craidd y Cyngor.

Noder:

  • Mae Amcanion Llesiant y Strategaeth Gorfforaethol yn aros yr un peth ar gyfer 2020/21
  • Gwnaethom yngynghori ynghylch y rhain yn ein hymgynghoriad ar y gyllideb ar gyfer 2020/21
  • Pennwyd cynlluniau gweithredu manwl i gyflawni’r strategaeth a’r Amcanion Llesiant yng nghynlluniau busnes Adrannol 2020/21 a roddwyd gerbron eu Pwyllgorau Craffu perthnasol ym mis Rhagfyr 2019 / Ionawr 2020
  • Golygodd Pandemig Covid-19 nad oedd yn ymarferol cyhoeddi set o gynlluniau manwl o’r newydd ar gyfer 2020/21 heblaw am amcanion sefydledig y Strategaeth Gorfforaethol

Lawrlwythiadau

Dolenni Cysylltiedig

Cyngor a Democratiaeth