Amser i weithredu a myfyrio wrth i ni fynd i'r afael â hiliaeth

14 diwrnod yn ôl

Yr wythnos diwethaf yng nghyfarfod y Cyngor Llawn, cawsom drafodaeth helaeth am bwysigrwydd mynd i'r afael â hiliaeth a'r hyn y gallwn ni, fel Cyngor, ei wneud i arwain y ffordd.

Cyfrannodd aelodau o bob plaid at y ddadl, ac roedd yn glir ein bod nid yn unig yn cydnabod yr angen i weithredu ond ein bod am weithio gyda'n gilydd a chynnwys eraill wrth i ni fynd i'r afael â'r materion hyn a gwneud newidiadau er gwell.

Bydd y gwaith hwn yn dechrau o ddifrif cyn gynted â phosibl, ac mae'r Cyngor wedi cytuno i sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen trawsbleidiol i ymgysylltu â Chymuned BAME Sir Gaerfyrddin ac i ystyried eu profiadau a'u safbwyntiau.

Mae'n briodol inni gymryd y cyfle hwn i symud Sir Gaerfyrddin ymlaen, gan sicrhau ein bod yn sir gynhwysol, gyfartal a chroesawgar sy'n rhoi cyfleoedd i bawb.

Dyma'r adeg iawn hefyd i fyfyrio, ac mae hyn yn golygu edrych yn ôl a chydnabod lle'r ydym wedi methu.

Yn ogystal â gwneud datganiad clir a diamwys bod yr awdurdod hwn yn casáu hiliaeth, rhagfarn a gwahaniaethu o bob math, rydym wedi rhoi cefnogaeth gyhoeddus i'r mudiad Mae Bywydau Du o Bwys.

Rydym hefyd wedi ymrwymo i gynnal adolygiad o enwau strydoedd a henebion cyhoeddus, gan gynnwys yr un i Thomas Picton yng Nghaerfyrddin, ac ystyried a yw'r rhain yn dal i fod yn briodol heddiw.

Mae digon o ddysgu i'w wneud o hyd, ac rwy'n falch ein bod fel Cyngor wedi ymrwymo i weithio gyda'n gilydd ar draws y pleidiau gwleidyddol i ddechrau ar y daith hon.

 

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Gorffennaf - 1 postiad

Dewiswch fis