Cadw Sir Gaerfyrddin yn symud

1 diwrnod yn ôl

Mae llawer o newidiadau wedi digwydd dros yr wythnosau diwethaf.

Ar ddechrau 2020, nid oedd neb ohonom yn disgwyl na fyddai hawl gennym i adael y tŷ, ymweld â'r ganolfan hamdden, cael gwared ar wastraff mewn canolfan ailgylchu na chofrestru genedigaeth eich plentyn.

Mae wedi bod yn brofiad rhyfedd - nid yn un y byddwn byth yn ei anghofio neu eisiau ei wneud eto.

Er bod pob un ohonom wedi sylwi ar y gwasanaethau sydd wedi'u hatal, mae'n bosibl na fydd llawer ohonoch yn sylweddoli ein bod wedi llwyddo i barhau i ddarparu dros 300 o wasanaethau'r cyngor heb unrhyw darfu lle mae wedi bod yn ddiogel i'w wneud, drwy weithio mewn ffordd wahanol.

Mae staff wedi bod yn gweithio gartref, neu mewn amgylchedd diogel yn ein hadeiladau, i barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol. Er enghraifft, pan fyddwch yn ffonio ein prif rif i ofyn cwestiwn, neu os oes angen cymorth arnoch, byddwch yn cysylltu ag aelod o'n tîm gwasanaethau cwsmeriaid, sy'n gweithio gartref.

Mae ein tîm budd-daliadau wedi parhau i roi cymorth i bobl sy'n wynebu anawsterau ariannol, mae ein tîm tai wedi parhau i gefnogi ein tenantiaid, mae ein tîm datblygu economaidd wedi bod yn rhoi cymorth i fusnesau lleol.

Mae cannoedd yn rhagor o enghreifftiau - rydym wedi darparu gofal i blant gweithwyr allweddol, bwyd i bobl mewn angen, gofal personol i gleientiaid agored i niwed, gwaith cynnal a chadw priffyrdd hanfodol, dysgu ar-lein i blant ac oedolion, atgyweiriadau brys. Mae'r rhestr yn mynd ymlaen.

Ni fyddai hyn yn bosibl heb ymrwymiad ein staff, a chefnogaeth gennych chi, ein preswylwyr.

Rwy'n falch iawn o sut y mae pob un ohonom wedi ymateb i'r argyfwng hwn, ac yn gobeithio y byddwn yn parhau i weithio gyda'n gilydd a chefnogi ein gilydd wrth i ni weithio tuag at adfer.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Mai - 2 o bostiadau

Dewiswch fis