Gofynnwch am help a chymorth os oes ei angen arnoch

364 diwrnod yn ôl

Felly mae'r cyfyngiadau symud ar waith am o leiaf dair wythnos arall.

Efallai ein bod wedi dechrau dod i arfer â'r drefn newydd hon, ond nid yw hyn yn  gwneud bywyd yn haws i lawer o bobl sy'n byw ar eu pennau eu hunain ac sydd heb gwmni, yn byw rhywle heb fynediad i lecyn awyr agored preifat, neu'r rheini sy'n agored i niwed oherwydd cyflyrau iechyd.

Mae hefyd yn anodd i bobl sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl, gorbryder ac iselder.

Felly, er bod y camau hyn yn angenrheidiol i ddiogelu mwy o bobl yn ogystal â'n gwasanaethau rheng flaen, ni ddylem ddiystyru'r effaith y mae'n ei chael ar gynifer ohonom.

Rydym yn ymwybodol iawn o hynny fel Cyngor, ac rydym yn dal i orfod gwneud penderfyniadau anodd ynghylch cau ein cyfleusterau. Rydym yn falch, fodd bynnag, bod y rhan fwyaf o bobl yn deall bod y penderfyniadau a wnawn er lles pennaf ymwelwyr a'n staff.

Yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau symud parhaus, a fyddech cystal â helpu drwy sôn wrth eich ffrindiau, eich teulu a'ch cymdogion am y cyfeirlyfr cymorth cymunedol sydd ar gael ar ein gwefan.

Mae'n rhestru ystod eang o fusnesau sy'n cynnig gwasanaethau dosbarthu a gwasanaethau ar-lein, yn ogystal â llety ar gyfer gweithwyr allweddol, a ffynonellau cymorth gan gynnwys banciau bwyd a chymorth gwirfoddol.

Gall y rheini nad ydynt ar-lein ffonio ein llinell gymorth saith diwrnod yr wythnos, rhwng 8am a 6pm, ar 01267 234567 i gael cymorth.

Os oes angen help arnoch, neu os ydych yn gwybod am rywun sydd angen cymorth mae croeso i chi ofyn am gymorth – mae pob un ohonom angen help llaw bob hyn a hyn, ac mae digon o bobl yn barod helpu, felly cofiwch gysylltu â ni.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Ebrill - 2 o bostiadau

Dewiswch fis