Llygedyn o obaith

85 diwrnod yn ôl

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf mae'r gyfradd heintio yn Sir Gaerfyrddin wedi gostwng yn is na 100 fesul 100,000 am y tro cyntaf ers misoedd lawer.

Mae gweld nifer yr achosion yn gostwng yn raddol o wythnos i wythnos, a'r nifer sy'n cael eu brechu'n codi, yn rhoi gobaith inni y gallwn edrych ymlaen at ddyddiau gwell.

Mae'n anodd credu nad oeddem yn gwybod ar yr adeg hon y llynedd beth oedd yn ein disgwyl yn 2020 a 2021 - blwyddyn gyfan o gyfyngiadau, cau busnesau, cadw pellter cymdeithasol, a methu gweld ffrindiau a pherthnasau.

Rydym i gyd yn cydnabod bod hyn wedi cael effaith ar bawb - yn emosiynol, yn gorfforol ac yn ariannol.

Mae rhai ohonom wedi dioddef mwy nag eraill - y rheiny sydd wedi colli anwyliaid, y rheiny sydd wedi gweithio ar y rheng flaen yn gofalu am gleifion difrifol wael, y rheiny sydd wedi colli eu bywoliaeth a'u hincwm, a'r rheiny y mae'r pandemig wedi effeithio arnynt mewn ffyrdd nad ydym ni ein hunain yn eu deall efallai.

Am y rhesymau hyn mae'n rhaid i ni barhau i wneud popeth yn ein gallu i ostwng y niferoedd ymhellach, a'u cadw nhw i lawr.

Nid nawr yw'r amser i lacio, neu mae perygl y bydd yn rhaid i ni barhau i oddef y cyfyngiadau hyn am gyfnod llawer hirach nag y mae'r un ohonom yn ei ddymuno.

Mae llygedyn o obaith ar y gorwel, ond mae cryn ffordd eto cyn y bydd yn ein cyrraedd.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Mai - 1 postiad

Dewiswch fis