Mae ein Rhaglen Gyfalaf uchelgeisiol yn rhywbeth i ymfalchïo ynddo

302 diwrnod yn ôl

Yr wythnos diwethaf roeddwn yn ddigon ffodus i gael ymweld â Chernyw ar ymweliad adolygu cymheiriaid, i weld yr hyn y mae'r cynghorau yn ei gyflawni, pa heriau y maent yn eu hwynebu, a'r hyn maen nhw'n ei wneud yn dda.

Roedd hefyd yn gyfle i ni rannu ein llwyddiannau a'n heriau, er mwyn i'n cymheiriaid yng Nghernyw ddysgu o'r hyn rydym yn ei wneud yn dda.

Roedd yn gyfle i ystyried yr hyn rydym wedi'i gyflawni yma yn Sir Gaerfyrddin, a'n huchelgeisiau ar gyfer y dyfodol. Weithiau, dim ond pan fyddwch yn cymryd cam yn ôl, neu'n gweld ymateb rhywun arall, yr ydych chi wir yn gwerthfawrogi yr hyn rydym yn ei wneud.

Roeddent yn rhyfeddu wrth glywed am ein Rhaglen Gyfalaf, a'r amrywiaeth o brosiectau uchelgeisiol sydd gennym ar waith ac ar y gweill.

Un o'r prosiectau a oedd o gryn ddiddordeb iddynt oedd Llwybr Dyffryn Tywi, a chefais y pleser o agor y rhan gyntaf o'r llwybr hwnnw yr wythnos diwethaf. Mae ganddynt lwybr beicio tebyg sef y Camel Trail 18 milltir, drwy gefn gwlad prydferth Cernyw. Yn wir, cafodd ein swyddogion wybodaeth werthfawr gan ein cydweithwyr yng Nghernyw ynghylch datblygu Cynllun Llwybr Dyffryn Tywi.

Roeddent hefyd yn rhyfeddu at glywed am ein rhaglen moderneiddio ysgolion, y cynnydd rydym yn gwneud o flaen y targed o ran ein hymrwymiad i ddarparu 1,000 o dai fforddiadwy ac adeiladu a phrynu tai newydd i ychwanegu at ein stoc tai cymdeithasol.

Mae'n wir bod gennym y Rhaglen Gyfalaf fwyaf uchelgeisiol yng Nghymru - hyd yn oed yn fwy uchelgeisiol na rhaglen Caerdydd - ac mae hynny'n rhywbeth y gallwn fod yn falch iawn ohono.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Twristiaeth Sir Gâr

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Rhagfyr - 0 o bostiadau

Dewiswch fis