Mae'r dyfodol yn ddisglair

295 diwrnod yn ôl

Heddiw, byddwn yn cyflwyno ein cyllideb ddrafft i'r cyngor llawn, cyllideb sy'n parhau i fuddsoddi yn ein sir a'n cymunedau a chyllideb sy'n diogelu gwasanaethau ar gyfer y rhai mwyaf agored i niwed.

Nid yw hi byth yn hawdd mantoli'r cyfrifon - gan fod pwysau parhaus ar gyllidebau a setliadau di-ildio gan y Llywodraeth, mae awdurdodau lleol yn ei chael yn anodd bodloni'r galwadau ar wasanaethau wrth geisio dod o hyd i ffyrdd o ddatblygu a meithrin cyfleoedd ar gyfer pobl a busnesau.

Fel bwrdd gweithredol, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod ein cyllideb yn darparu ar gyfer pawb.

Rydym wedi gwrando ar sylwadau'r rhai a gymerodd ran yn ein hymgynghoriad ac wedi cael gwared ar nifer o'r cynigion amhoblogaidd a gyflwynwyd i’w hystyried.

Mae'r gyllideb rydym yn ei chyflwyno heddiw yn cynnwys arian ychwanegol ar gyfer gwasanaethau sy'n effeithio ar y rhan fwyaf o'n trigolion - rhagor o arian ar gyfer addysg a gofal cymdeithasol, a chyllideb ychwanegol i osgoi cynnydd yn y ffioedd parcio a phrydau ysgol. Mae hefyd yn tynnu'n ôl cynigion megis lleihau gwaith graeanu dros y gaeaf, gwasanaethau cymorth i ieuenctid a seicoleg addysg.

Ar yr un pryd, rydym yn cyflwyno rhaglen gyfalaf uchelgeisiol, ac mae bron i £130 miliwn yn cael ei neilltuo o gyllid y cyngor, er mwyn ychwanegu at yr £128 miliwn y rhagwelir y bydd yn dod o gyrff cyllido grantiau allanol - sef £261 miliwn dros y pum mlynedd nesaf er mwyn cyflawni blaenoriaethau strategol a phrosiectau uchelgeisiol yn Sir Gaerfyrddin.

Prosiectau megis ysgolion newydd, canolfannau hamdden newydd a gwell, cynlluniau priffyrdd newydd, a chartrefi newydd.

Mae'r dyfodol yn ddisglair.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Twristiaeth Sir Gâr

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Rhagfyr - 0 o bostiadau

Dewiswch fis