Ymgyrch ein Bwrdd Gweithredol Bach

235 diwrnod yn ôl

Yr wythnos hon roeddem wrth ein boddau i gyflwyno ein Bwrdd Gweithredol cysgodol newydd - 10 plentyn hynod dalentog a fydd yn ein dilyn dros y blynyddoedd nesaf, yn gofyn cwestiynau allweddol i ni ac yn helpu i roi dealltwriaeth well o'n blaenoriaethau a'n prosiectau i'n cymunedau.

O gofio bod popeth rydym yn ei wneud yn cael effaith ar ddyfodol ein plant, roeddem yn awyddus i gynnwys pobl ifanc wrth gyflawni ein cynllun pum mlynedd - Symud Ymlaen yn Sir Gaerfyrddin, sy'n gwneud bron 100 o addewidion.

Mae ymgyrch ein Bwrdd Gweithredol Bach yn dipyn o hwyl, ond mae ganddo ddyletswyddau difrifol. Mae'n bwysig iawn ein bod yn ystyried yr hyn y mae cenedlaethau'r dyfodol ei eisiau a'r hyn sydd ei angen arnynt ym mhopeth a wnawn.

Roedd yn bleser cael cwrdd ag 'Emlyn Bach' ychydig fisoedd yn ôl ym mhencadlys newydd S4C, Yr Egin, sef un o'r ddau brosiect yn Sir Gaerfyrddin sy'n rhan o Fargen Ddinesig Bae Abertawe, sydd werth £1.3 biliwn.

Mae gan Emlyn Bach (Lewis Thomas) naw cydweithiwr tebyg ei faint – dewiswyd pob un ohonynt o wardiau Aelodau ein Bwrdd Gweithredol, ac mae gan bob un ohonynt leisiau a phersonoliaethau mawr.

Bob mis, o ddechrau mis Ebrill, byddwn yn cyflwyno un o'n haelodau bach ac yn hyrwyddo elfen allweddol o'n cynllun pum mlynedd. Rwy'n siŵr eich bod chi, fel ni, yn edrych ymlaen at weld beth fydd yn digwydd yn ein cyfarfodydd a pha fath o gwestiynau byddan nhw'n eu gofyn.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Rhagfyr - 0 o bostiadau

Dewiswch fis