Yn falch o roi ffocws ar adfywio gwledig

232 diwrnod yn ôl

Yr wythnos hon yn ystod y Bwrdd Gweithredol lansiodd fy nghydweithiwr y Cynghorydd Cefin Campbell strategaeth y mae wedi bod yn gweithio arni ers peth amser - sef cynllun trosfwaol i adfywio ein cymunedau gwledig.

Mae'r Cynllun Symud Ymlaen yn Sir Gaerfyrddin Wledig yn ddogfen gynhwysfawr sy'n edrych ar y materion sy'n wynebu ein cymunedau gwledig, ac yn canolbwyntio ar yr hyn sydd angen i ni ei wneud i sicrhau ein bod yn cefnogi'r trefi a'r pentrefi hyn i fod yn hunangynhaliol a ffynnu.

Mae Sir Gaerfyrddin yn unigryw gan fod gennym sawl anheddiad trefol mawr ac arfordir prydferth sy'n ymestyn am filltiroedd, ond mae'r rhan fwyaf o'n Sir yn wledig, ac yn gartref i dros 60 y cant o'n poblogaeth.

Mae'r rhain yn gymunedau cryf, ond mae angen i ni wneud mwy i'w cefnogi a'u helpu i ffynnu.

Dyna pam mai ni oedd yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i neilltuo Aelod o'r Bwrdd Gweithredol i faterion gwledig – mae'n rhywbeth sydd wedi denu diddordeb Llywodraeth Cymru, ac rwy'n gwybod ei bod yn cadw llygad barcud ar yr hyn yr ydym yn ei wneud yma yn Sir Gaerfyrddin.

Rydym yn wynebu llawer o heriau, o'r miloedd o bobl ifanc sy'n gadael y Sir i fynd ar drywydd swyddi mewn mannau eraill, i ddiogelu'r Gymraeg, a natur anwadal Brexit.

Mae'r Cynghorydd Campbell wedi arwain grŵp trawsbleidiol o gynghorwyr, gyda chefnogaeth tîm cadarn o swyddogion, i dynnu sylw at y materion hyn a sicrhau ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi ein hardaloedd gwledig i dyfu, ffynnu, a dod yn hunangynhaliol – yn gymunedau sy'n cynnig cyfleoedd i bawb.

Rwy’n edrych ymlaen at weld y cynnydd.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Twristiaeth Sir Gâr

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Chwefror - 2 o bostiadau

Dewiswch fis