Diolch yn fawr

222 diwrnod yn ôl

Mae wedi bod dros wythnos ers i ran helaeth o Lanelli gael ei dynodi'n 'ardal diogelu iechyd' yn dilyn cynnydd mewn achosion Covid-19 yn yr ardal, ac rwyf am ddiolch i bob un ohonoch am eich cydweithrediad, gan gynnwys trigolion ledled y sir.

Ni allaf ddiolch ichi ddigon am bopeth yr ydych yn ei wneud i ddiogelu eich anwyliaid, eich teuluoedd a'ch ffrindiau. Gallaf eich sicrhau y bydd eich holl ymdrechion ac aberth yn gwneud gwahaniaeth mawr.

Mae'n hanfodol ein bod yn parhau i ddilyn y rheolau a gwneud popeth o fewn ein gallu i atal y lledaeniad, mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae, a gyda'n gilydd gallwn ddod drwy hyn.

Rydym yn gweithio'n agos gyda'r bwrdd iechyd ac mae'r bwrdd wedi cynyddu'r gallu i brofi yn y dref felly nid oes angen teithio'n bell. Os ydych yn cael prawf positif, a fyddech cystal â gweithio gyda'n timau Profi, Olrhain a Diogelu er mwyn i ni olrhain unrhyw un y gallech fod wedi dod i gysylltiad ag ef.

Byddwn yn parhau i fonitro'r cyfraddau heintio, effeithiolrwydd y mesurau sydd wedi'u cyflwyno a chydymffurfiaeth trigolion a busnesau, gan weithio'n agos gyda'n partneriaid allweddol, Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Fodd bynnag, mae'n ddyddiau cynnar iawn o hyd ac mae trigolion, nid yn unig yn Llanelli, ond ar draws sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i barhau i ddilyn y cyngor ynghylch cadw pellter cymdeithasol, golchi dwylo, gorchuddion wyneb, hunanynysu a phrofi.

Rydym yn gwybod beth sydd angen i ni ei wneud i atal y lledaeniad, a gyda'n gilydd gallwn drechu’r feirws a 'chadw Sir Gaerfyrddin yn ddiogel’.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Mai - 1 postiad

Dewiswch fis