Dweud eich dweud yn ein hymgynghoriad ynghylch y gyllideb

117 diwrnod yn ôl

Dyma'r adeg o'r flwyddyn pan fyddwn yn dechrau'r broses o bennu cyllideb.

Nid yw byth yn hawdd gwneud penderfyniadau sy'n cael effaith uniongyrchol ar fywyd beunyddiol pob un ohonom fel trigolion Sir Gaerfyrddin, ac mae'n arbennig o anodd yn yr hinsawdd bresennol wrth i ni barhau i ymateb i heriau Covid-19.

Rydym yn gwybod pa mor anodd y mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod i bawb, ac rydym yn ymwybodol iawn o'r pwysau y mae pobl yn eu hwynebu. Mae'r pandemig hwn wedi gwneud llanastr yn ein sir ac rydych chi - pobl dda Sir Gaerfyrddin - wedi talu pris enfawr. Ond rydych chi wedi dangos gwytnwch, dewrder a pharodrwydd i ofalu am eich gilydd.

Dyna pam yr wythnos hon, pan oedd y Bwrdd Gweithredol wedi cyfarfod i drafod y gyllideb ddrafft, roeddwn i am gydnabod yr heriau nid yn unig yr ydym yn eu hwynebu fel cyngor, ond yr ydych chi hefyd yn eu hwynebu yn eich bywydau bob dydd.

Mae eich cyfraniadau Treth Gyngor yn incwm hanfodol sy'n ein galluogi i ddarparu gwasanaethau rheng flaen hanfodol, i allu gofalu am ein cymuned hŷn a thrigolion agored i niwed, a darparu dyfodol da i'n plant - yn ogystal â'r gwasanaethau y mae pob un ohonom yn dibynnu arnynt bob dydd.

Felly, cynigiais gynnydd is yn y Dreth Gyngor i'r hyn a gyflwynwyd i'w ystyried, a chafodd hyn ei gefnogi'n unfrydol gan y Bwrdd Gweithredol.

Wrth gwrs, wrth i'r ymgynghoriad ynghylch y gyllideb ddechrau, nawr yw'r amser i chi rannu eich barn.

Bydd yr ymgynghoriad yn para tan 3 Chwefror - manteisiwch ar y cyfle hwn i weld beth yw ein cynlluniau ar gyfer gwario ac arbed, ac ewch ati i ddweud eich dweud: www.sirgar.llyw.cymru/ymgynghori

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Mai - 1 postiad

Dewiswch fis