Rhaid i ni wrando ar y cyngor ac aros gartref

130 diwrnod yn ôl

Rydym newydd gael cyhoeddiad Llywodraeth Cymru y bydd pob ysgol yn symud i ddysgu ar-lein tan 18 Ionawr.

Mae'n anochel y bydd y penderfyniad hwn yn effeithio ar bobl mewn gwahanol ffyrdd ac er bod rhai teuluoedd yn croesawu'r penderfyniad hwn, mae'n achosi pryderon i eraill - naill ai ynghylch llesiant eu plant wrth weithio gartref, neu ynghylch trefniadau gofal plant.

Rydym yn gwerthfawrogi barn a safbwyntiau pawb yn llwyr a byddwn yn gwneud ein gorau glas i gefnogi teuluoedd lle mae gweithwyr rheng flaen.

Ond yn anad dim, y flaenoriaeth yw cadw pobl yn ddiogel ac atal Covid-19 rhag lledaenu a dyna beth sydd angen i ni ei gofio.

Mae achosion Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin yn dal yn uchel iawn, er ein bod wedi gweld gostyngiad bach yn yr wythnos ddiwethaf. Mae'n rhaid i ni barhau i fynd i'r cyfeiriad cywir, a dyna pam mae mor hanfodol bwysig ein bod yn gwrando ar y cyngor a roddwyd i ni.

Y neges bwysicaf yw bod yn rhaid i ni aros gartref, oni bai ei bod yn hanfodol gadael naill ai ar gyfer gwaith, siopa hanfodol neu ymarfer corff.

O ran ymarfer corff, mae'r rheolau'n glir y dylai pobl ymarfer corff yn agos i'w cartrefi a pheidio â theithio'n bell i gyrraedd cyrchfan benodol.

Mae rhywfaint o oleuni ym mhen draw’r twnnel wrth i'r brechlyn gael ei gyflwyno, ond mae gennym ffordd bell i fynd eto - dim ond drwy gadw at y rheolau a gwneud popeth posibl i gadw ein hunain a'n hanwyliaid yn ddiogel y gallwn wella'r sefyllfa hon.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Mai - 1 postiad

Dewiswch fis