Llongyfarchiadau a Chroeso

84 diwrnod yn ôl

Mae'r etholiadau bellach wedi dod i ben ac mae fy blog wythnosol yn gallu ailddechrau a'r peth cyntaf yr hoffwn ei wneud yw mynegi fy llongyfarchiadau diffuant i ddau o'm cydweithwyr.

Mae'r Cynghorydd Cefin Campbell, sydd wedi bod yn gynghorydd sir ers 2012 ac yn aelod o'n Bwrdd Gweithredol am sawl blwyddyn, yn ymgymryd â rôl newydd ar ôl iddo gael ei ethol yn Aelod o'r Senedd ar gyfer rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Rwy'n hyderus y bydd Cefin yn rhoi'r un angerdd ac ymrwymiad i'w rôl newydd ag y mae wedi'i roi i Sir Gaerfyrddin yn ystod y blynyddoedd diwethaf fel Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros gymunedau a materion gwledig.

Ni oedd yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i greu portffolio Bwrdd Gweithredol ar gyfer materion gwledig - arwydd o'n hymrwymiad parhaus i gefnogi a gwella economi wledig Sir Gaerfyrddin a chryfhau cymunedau gwledig.

Yn dilyn ei ymadawiad, rwyf wedi gwahodd y Cynghorydd Ann Davies i ymuno â ni ar y Bwrdd Gweithredol i ddatblygu gwaith rhagorol Cefin.

Mae Ann wedi bod yn gynghorydd sir ar gyfer ward Llanddarog ers 2017 ac mae wedi bod yn aelod o'n pwyllgor trwyddedu a'n pwyllgor craffu cymunedau yn ogystal â'n cynrychioli ar y Cyngor Iechyd Cymuned.

Mae'n addas iawn ar gyfer y rôl hon - mae ganddi wybodaeth drylwyr am y diwydiant ffermio ac mae hefyd yn gwybod beth sydd ei angen i arallgyfeirio a rhedeg busnes gwledig. Bydd ei phrofiad ar ein pwyllgorau o fudd mawr iddi yn ei rôl arweiniol newydd ar gyfer cymunedau, llesiant, cydraddoldeb, trechu tlodi a newid yn yr hinsawdd.

Hoffwn longyfarch y ddau ohonynt, ac edrychaf ymlaen at weithio gyda hwy yn eu rolau newydd yn y dyfodol.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Adroddiad blynyddol yr Arweinydd 2021 - Myfyrio, Ailosod a Symud Ymlaen

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Gorffennaf - 3 o bostiadau

Dewiswch fis