Arhoswch gartref, cadwch yn ddiogel, a chymerwch ofal

142 diwrnod yn ôl

Wnes i erioed feddwl y byddwn yn ystod fy amser fel Arweinydd yn gweld y Cyngor yn sefydlu cyfleusterau ysbyty dros dro i gefnogi ein cydweithwyr yn y GIG.

Mae hwn yn gyfnod anghyffredin – mae'n amser cythryblus i bawb ohonom sy'n ceisio addasu i 'normal' newydd, am y tro o leiaf, i helpu i ddiogelu ein hunain, y bobl sy'n annwyl i ni, a'r cymunedau lle'r ydym yn byw.

Yr hyn rwyf yn ei ddweud yw fy mod wedi gweld ysbryd cymunedol rhyfeddol, a hynny yn wyneb heriau enfawr. Cymdogion yn helpu ei gilydd, cydweithwyr yn cefnogi ei gilydd, a dieithriaid yn dod o hyd i dir cyffredin.

Fel Cyngor rydym wedi gorfod gwneud penderfyniadau anodd iawn dros y pythefnos diwethaf, o gyfyngu ar ymweliadau i'n cartrefi gofal i ddiogelu'r rheiny sydd fwyaf agored i niwed, i gau ein parciau, ein cyfleusterau hamdden a'n cyfleusterau diwylliannol.

Rydym wedi sefydlu cymorth ariannol i fusnesau, gwasanaeth dosbarthu bwyd gyda Chastell Howell, a gofal plant i blant gweithwyr allweddol.

Yr wythnos hon, credaf mai ni oedd yr awdurdod cyntaf yn y DU i gyhoeddi ein bod yn cefnogi'r GIG trwy droi tri safle yn ysbytai dros dro, gan ragweld y bydd galw cynyddol am ofal brys.

Pan fydd hyn drosodd, ac y bydd gennym amser i fyfyrio ar anferthedd y penderfyniadau a wnaethom, bydd yn sicr yn rhywbeth y gallwn ni i gyd ymfalchïo ynddo – er y byddai pob un ohonom yn dymuno nad oeddem fyth yn y sefyllfa hon.

Tan hynny – Arhoswch gartref, cadwch yn ddiogel, a chymerwch ofal.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Gorffennaf - 1 postiad

Dewiswch fis