Cwblhau cynllun gwaith ffordd Tir-y-dail

342 diwrnod yn ôl

Rwy'n siŵr bod llawer ohonoch yn gwybod bod y gwaith i wella ardal Tir-y-dail a Stryd y Gwynt yn Rhydaman bellach wedi'i gwblhau.

Roedd hwn yn brosiect mawr, sydd wedi cael llawer o fuddsoddiad fel rhan o becyn ehangach o welliannau i drafnidiaeth er mwyn lleihau tagfeydd traffig a chefnogi'r gwaith adfywio ar gyfer y dyfodol yn Nyffryn Aman.

Cafodd y gwaith ei wneud dros 12 mis, ac er gwaethaf y tywydd gwael dros y gaeaf, cafodd ei gwblhau ond ychydig wythnosau'n hwyrach na'r disgwyl.

Fodd bynnag, rydym yn gwybod bod hyn wedi effeithio bob dydd ar y bobl sy'n gyrru drwy Rydaman, ac felly hoffwn ddiolch iddynt am eu cydweithrediad a'u hamynedd.

Mae pobl yn disgwyl i'r awdurdod fuddsoddi mewn cynnal a chadw a gwella ein priffyrdd, ac mae hynny ond yn iawn, ond mae'r gwaith ffordd annochel sy'n achosi rhwystredigaeth ble bynnag rydych yn dod ar eu traws yn rhan o hynny.

Byddai'n wych gallu gwneud un heb y llall, ond mewn gwirionedd mae angen i ni ddioddef yn y tymor byr er mwyn cael budd yn y tymor hir.

Diolch i'r contractwyr, Alun Griffiths Ltd, am eu gwaith caled i gyflawni'r cynllun hwn, ac rwy'n gobeithio y bydd hi bellach yn haws i bobl deithio yn y dref.

 

Ffordd gyswllt newydd yn darparu cyfleoedd newydd yn y gorllewin

Nid oes modd gwarantu y bydd y tywydd yn dda, ni waeth faint o waith cynllunio sydd wedi'i wneud. Ac roedd hynny'n wir brynhawn dydd Gwener diwethaf pan aethom yn y gwynt a'r glaw i agor Ffordd Gyswllt Gorllewin Caerfyrddin yn swyddogol.

Mae'n deg dweud iddi fod yn un o'n seremonïau agor byrrach. Buom yn brwydro â'n hymbarelau cyn ildio a mynd i'r Egin gerllaw.

Fodd bynnag, roedd yn wych gweld y traffig yn dechrau llifo trwodd ychydig funudau yn unig ar ôl symud arwyddion cau'r ffordd, gan fod pobl yn awyddus i yrru ar y ffordd am y tro cyntaf.

Mae Ffordd Gyswllt Gorllewin Caerfyrddin wedi bod yn gynllun cymhleth, ond mae'n chwarae rhan bwysig i gysylltu'r dref â'r A40 yn Travellers Rest, gan wella cysylltiadau trafnidiaeth, lleihau tagfeydd, a darparu cyfleoedd ar gyfer twf pellach yn yr ardal honno.

Yn ystod y cyfnod adeiladu, mae llawer o bobl leol wedi cael gwaith neu hyfforddiant, ac mae wedi helpu i gadw arian Sir Gaerfyrddin yn y sir, gan wneud defnydd da o'n buddsoddiad yn ogystal â chryfhau'r economi leol.

Diolch i'r contractwyr, Alun Griffiths Ltd, am eu gwaith caled i gyflawni'r cynllun hwn, ac rwy'n gobeithio y bydd hyn yn gwella teithiau llawer o bobl yn Sir Gaerfyrddin.

 

Gweithio gyda'n gilydd i adfywio'r dref

Yr wythnos hon ces i gyfle i gwrdd â Hannah Blythyn, Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru dros Dai a Llywodraeth Lleol, ym Mhlas Llanelly, cyn cael taith fer o gwmpas canol y dref.

Roedd Hannah yn awyddus i weld y cynnydd yr ydym yn ei wneud o ran ein hymdrechion i drawsnewid y dref, a ddechreuodd gyda buddsoddiad Stryd Cyfleoedd gwerth £4 miliwn i brynu adeiladau gwag a'u defnyddio unwaith eto ar renti fforddiadwy.

Roedd hi'n falch o gael cwrdd â masnachwyr annibynnol sydd wedi symud i mewn ac sy'n gwneud yn dda mewn dwy o'r unedau siop a gafodd eu hadnewyddu gyntaf, sydd o dan pedwar fflat newydd sbon.

Wrth gwrs, mae llawer o waith i'w wneud eto, ac roedd y Gweinidog yn awyddus i glywed am y digwyddiadau ymgysylltu yr ydym wedi'u cynnal yn y gymuned fel rhan o'n cynlluniau ehangach ar gyfer y dref.

Ddiwrnodau yn unig cyn hynny, roeddwn yng nghyfarfod Tasglu Canol Tref Llanelli a chymerais ran mewn trafodaeth â swyddogion o'n timau adfywio a chynllunio, cynrychiolwyr masnachwyr canol y dref, heddlu lleol a mwy.

Mae'n glir bod cymaint o ymrwymiad a chymhelliant i adfywio ein tref i fod yn lle bywiog unwaith eto.

Byddwn yn falch o rannu rhagor o newyddion da dros y misoedd nesaf.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Twristiaeth Sir Gâr

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Chwefror - 1 postiad

Dewiswch fis