Diolch i bawb am ein helpu i ailgylchu mwy

301 diwrnod yn ôl

Bydd y darllenwyr yn gwybod bod rhai newidiadau yn cael eu gwneud i’n canolfannau ailgylchu, ac i’r casgliadau biniau yn achos rhai pobl, o’r wythnos nesaf ymlaen.

Mae hyn yn rhan o’n hymdrechion i leihau gwastraff bagiau du a gwella ein cyfraddau ailgylchu, sy’n bwysig os ydym am ddiogelu ein hamgylchedd ac i osgoi cosbau ariannol mawr gan Lywodraeth Cymru.

Ar hyn o bryd, rydym yn ailgylchu tua 61 y cant o’n gwastraff, ond mae angen i hyn gynyddu i 64 y cant dros y flwyddyn nesaf, felly bydd pob peth bach y gallwn ei wneud yn helpu.

Bydd y rhan fwyaf ohonom yn sylwi ar y newid mwyaf yn ein canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref, lle byddwn yn cyflwyno gwiriadau preswyliaeth i sicrhau bod ein hadnoddau yn cael eu defnyddio gan drethdalwyr Sir Gaerfyrddin yn unig, yn ogystal â system hawlenni i bobl â faniau er mwyn sicrhau nad yw trethdalwyr yn talu am waredu gwastraff masnachol.

Hefyd, bydd newidiadau i’r casgliadau biniau yn achos tua 13,000 o aelwydydd. I rai, bydd hyn yn golygu newid o ran y diwrnod casglu yn unig, ond yn achos tua 2,000 o bobl, mae’n golygu y byddant yn cael gwasanaeth ailgylchu llawn am y tro cyntaf.

Mae hyn yn newyddion gwych i drigolion nad oeddent yn gallu ailgylchu gartref o’r blaen ac i’r rheiny sy’n byw mewn fflatiau a thai gwarchod.

Mae’r newidiadau yn golygu y bydd pob aelwyd yn Sir Gaerfyrddin bellach yn cael gwasanaeth ailgylchu llawn wrth ymyl y ffordd.

Rydym yn ddiolchgar i bob unigolyn am bob peth bach y maent yn ei wneud i helpu i ailgylchu cymaint o wastraff â phosibl – gyda’n gilydd, gallwn wneud gwahaniaeth.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Twristiaeth Sir Gâr

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Ionawr - 1 postiad

Dewiswch fis