Sêl bendith i'r Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd

350 diwrnod yn ôl

Yng nghyfarfod y Bwrdd Gweithredol ddydd Llun roeddwn yn falch o dderbyn adroddiad a oedd yn amlinellu casgliadau dau adolygiad ar wahân i'r Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd a gynllunnir ar gyfer Llanelli – prosiect a fydd yn dod â rhyw 2,000 o swyddi mawr eu hangen i Sir Gaerfyrddin, yn ogystal ag ystod o gyfleusterau hamdden a llesiant o'r radd flaenaf.

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf mae'r prosiect wedi bod yn destun llawer o ddyfalu diangen yr oeddwn i, fy nghyd-aelodau o'r Bwrdd Gweithredol a thîm y prosiect yn awyddus i roi diwedd arno. Rydym yn falch ein bod bellach wedi gallu gwneud hynny gyda'r sêl bendith hon a roddwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru a chan adolygiad cyfreithiol annibynnol ar wahân a gomisiynwyd gennym ni.

Mae'r ddau adolygiad wedi dod i'r casgliad bod y prosiect wedi cael ei reoli'n briodol, gyda diwydrwydd dyladwy priodol, ei fod wedi diogelu arian cyhoeddus, ac wedi'i reoli yn unol â chyngor cyfreithiol allanol.

Tra bod hyn yn cyd-fynd â phopeth yr oeddem yn disgwyl ei weld, dyma gasgliad pendant a chlir i bawb wybod bod y Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd ar y trywydd iawn ac y bydd yn cael ei gyflawni.

Dyma un o'r prosiectau pwysicaf i ni eu datblygu - nid yn unig i Lanelli, nid yn unig i Sir Gaerfyrddin, ond i Gymru gyfan. Bydd yn creu swyddi mawr eu hangen ac rydym yn benderfynol o'i weld yn cael ei gyflawni.

Gobeithiaf y gallwn yn awr symud ymlaen, ac y bydd y bobl a'r gwleidyddion yn ein cefnogi.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Twristiaeth Sir Gâr

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Chwefror - 1 postiad

Dewiswch fis