Mae'n anodd credu nad oedd y gair 'Brexit' yn bodoli ychydig flynyddoedd yn ôl.

74 diwrnod yn ôl

Bellach, does dim modd dianc rhag y gair oherwydd y digwyddiadau parhaus yn San Steffan, yn ogystal â'r sylw eang y mae'n ei dderbyn yn y cyfryngau ledled y DU a thu hwnt bob dydd.

Er gwaetha'r ffaith i ddeddf gael ei chyflwyno'n ddiweddar i atal gadael yr UE heb gytundeb, mae Llywodraeth y DU yn mynnu y bydd Brexit yn digwydd ar Hydref 31.

Oni bai bod Aelod-wladwriaethau'r UE a'r Senedd yn cytuno ar gytundeb o flaen llaw, mae posibilrwydd gwirioneddol o hyd y byddwn yn gadael heb gytundeb ar Galan Gaeaf.

Dyna pam mae'r Cyngor hwn - yn union fel pob Cyngor arall ledled Cymru - yn paratoi ar gyfer Brexit heb gytundeb. Dyma'r ffordd ddoeth o weithredu.

Byddwn yn parhau i wneud pob dim o fewn ein gallu i leihau'r potensial o darfu ar wasanaethau'r Cyngor, yn ogystal ag annog ein busnesau a'n cymunedau amaethyddol i wneud paratoadau.

Fel rhan o'n gwaith mae Gweithgor Brexit traws-adrannol sy'n cynnwys swyddogion/aelodau yn cyfarfod yn rheolaidd, gan gydymffurfio â chanllawiau a chyngor gan Lywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Yn ogystal, cynrychiolir y Cyngor ar Grŵp Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Dyfed-Powys sy'n paratoi ar gyfer Brexit. Nod y grŵp hwn, sy'n cynnwys Uwch-gynrychiolwyr o Heddlu Dyfed-Powys a llawer o asiantaethau eraill, yw helpu Sir Gaerfyrddin ac awdurdodau lleol cyfagos megis Sir Benfro yn wyneb effaith bosibl Brexit heb gytundeb.

Rydym mewn cysylltiad uniongyrchol ag undebau amaethyddol a busnesau ledled Sir Gaerfyrddin er mwyn eu hannog i baratoi ar gyfer Brexit drwy eu cyfeirio at gyngor, cymorth a rhagor o wybodaeth.

Yn ogystal, mae'r Cyngor yn codi ymwybyddiaeth o'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE gan Lywodraeth y DU, sef cynllun sy'n ei gwneud yn ofynnol iddynt wneud cais er mwyn sicrhau eu hawliau i barhau i fyw a gweithio yma. Er bod ystadegau'n dangos bod 790 o geisiadau eisoes wedi dod i law yn Sir Gaerfyrddin, rydym yn gwybod bod llawer o'n dinasyddion o'r UE heb wneud cais. Os bydd Brexit heb gytundeb, y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw Rhagfyr 31, 2020, felly rydym yn annog Dinasyddion yr UE i wneud cais cyn gynted â phosibl. Fel Cyngor, rydym wrthi'n sefydlu gwasanaeth digidol â chymorth er mwyn helpu dinasyddion yr UE â'u ceisiadau, os oes angen.

Oherwydd diffyg eglurder, mae cynllunio ar gyfer Brexit yn her. Ond yng nghanol anawsterau, dyma sialens y mae'r cyngor yn ymateb iddi, felly dylai pob swyddog ac aelod sydd ynghlwm wrth ein paratoadau dderbyn canmoliaeth am ei waith hyd yn hyn.

Bydd staff, trigolion a busnesau yn cael y wybodaeth ddiweddaraf pan fydd ar gael.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Twristiaeth Sir Gâr

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Rhagfyr - 0 o bostiadau

Dewiswch fis