Cyfrannu at ymgynghoriad y gyllideb – mae eich barn yn cyfrif

259 diwrnod yn ôl

Yn y misoedd nesaf mae gennym y dasg anodd o bennu ein cyllideb ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Nid yw hyn byth yn hawdd, ond yn wyneb cyni cyllidol parhaus mae hyd yn oed mwy o benderfyniadau anodd o'n blaenau wrth i ni geisio diogelu a darparu gwasanaethau rheng flaen a gorfod gwneud arbedion sylweddol ar yr un pryd.

Er bod cyllid ychwanegol wedi'i gyhoeddi'n ddiweddar, mae awdurdodau lleol unwaith eto wedi dioddef yn setliad cyllideb Llywodraeth Cymru a bellach yn gorfod wynebu goblygiadau hynny.

Golyga hyn fod yn rhaid i ni ddod o hyd i arbedion o oddeutu £28 miliwn dros y tair blynedd nesaf - £10 miliwn o'r swm hwnnw o fewn y flwyddyn nesaf yn unig. Wedi dweud hynny, rydym dal yn benderfynol o wella mynediad i wasanaethau a chyfleusterau, ac o fuddsoddi yn nhwf parhaus y sir drwy raglenni cyfalaf megis ysgolion newydd i'n plant.

Gobeithio erbyn hyn fod llawer ohonoch eisoes wedi achub ar y cyfle i ddweud eich dweud yn ein hymgynghoriad ynghylch y gyllideb. Drwy wneud hynny, byddwch yn gweld bod dewisiadau anodd iawn gennym i'w gwneud. Wrth i ni wneud y penderfyniadau hyn, mae'n bwysig iawn ein bod yn cadw barn y cyhoedd mewn cof.

Os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, ewch i'n gwefan i gymryd rhan – mae eich barn wir yn cyfrif.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Bwrsariaeth y Goleudy

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Hydref - 1 postiad

Dewiswch fis