Y Rhuban Gwyn - A fyddwch chi'n gwneud yr addewid?

294 diwrnod yn ôl

Bydd y rhai sydd wedi cwrdd â mi dros yr wythnosau diwethaf wedi sylwi fy mod i wedi bod yn gwisgo rhuban gwyn ar fy llabed, a hynny am reswm pwysig iawn.

Unwaith eto eleni, rwyf wedi bod yn falch o gefnogi ymgyrch y Rhuban Gwyn, sef digwyddiad blynyddol i gynyddu ymwybyddiaeth o gam-drin domestig – ac yn benodol trais yn erbyn menywod.

Yr wyf i, a llawer o bobl eraill, wedi addo peidio byth â chyflawni, esgusodi neu gadw'n ddistaw am drais dynion yn erbyn menywod – addewid syml ond pwerus iawn.

Eleni dyfarnwyd statws achrededig Rhuban Glas y DU i Gyngor Sir Caerfyrddin, fel arwydd o ymrwymiad yr awdurdod i Ymgyrch y Rhuban Gwyn. Cafodd baner y Rhuban Gwyn ei chwifio gennym yn Neuadd y Sir, a gwerthwyd rhubanau gwyn mewn llawer o'n hadeiladau cyhoeddus i godi arian ar gyfer gwasanaethau i ddioddefwyr a goroeswyr lleol. Dangoswyd gwybodaeth ar ein sgriniau, ar ein gwefan ac ar ein ffrydiau cyfryngau cymdeithasol.

Hefyd gwisgodd llawer o'n staff ddillad gwyn ddydd Gwener i helpu i godi ymwybyddiaeth o'r ymgyrch.

Nos Iau, roeddwn yn falch o allu ymuno â gorymdaith dawel yng Nghaerfyrddin, sef gweithred dawel ac urddasol o undod.

Rwyf hefyd wedi clywed am brofiadau'r rhai sydd wedi goroesi cam-drin domestig, ac mae hynny wedi'i gwneud yn gwbl glir pam rydym yn cefnogi'r ymgyrch hon bob blwyddyn.

Nid yw'n rhy hwyr i wneud yr addewid. Nid yw'n rhy hwyr i siarad o blaid rhywun. Nid yw'n rhy hwyr i gael cymorth, os bydd ei angen arnoch.

Dolenni Cysylltiedig

Trais yn y Cartref

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Bwrsariaeth y Goleudy

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Medi - 1 postiad

Dewiswch fis