Rhoddion i fanciau bwyd

16 diwrnod yn ôl

Bydd y rheiny ohonoch sydd wedi bod yn dilyn fy mlog yn gwybod fy mod wedi bod yn codi arian yn ystod fy mlwyddyn yn y swydd ar gyfer y tri Banc Bwyd yn Sir Gaerfyrddin, sef Rhydaman, Caerfyrddin a Llanelli. Bychan a feddyliwn y byddem yn y sefyllfa bresennol hon pan oeddwn yn dewis pa elusennau i'w cefnogi. Wrth ymwneud â Banc Bwyd Rhydaman rwyf yn gwybod bod y gwasanaeth hwn yn fwy pwysig nag erioed i gynifer o deuluoedd. Nid yn unig y rheiny sydd ar gyflogau isel, ond hefyd bellach ar gyfer nifer o deuluoedd/pobl eraill yr effeithir arnynt fwyaf gan y coronafeirws, naill ai oherwydd eu bod yn gwarchod eu hunain neu eu bod wedi cael colled sylweddol mewn incwm.

Yn hytrach nag aros hyd nes y byddai fy mlwyddyn yn y swydd yn dod i ben cyn rhoi'r holl arian sydd wedi cael ei gasglu, rwyf wedi cyflwyno sieciau i'r Banciau Bwyd ddwywaith, sy'n golygu bod pob Banc Bwyd wedi cael £860.00 erbyn dechrau mis Rhagfyr. Fy mwriad bryd hynny oedd y byddai unrhyw arian ychwanegol a fyddai'n cael ei gasglu yn cael ei roi i'r Banciau Bwyd cyn imi orffen fy nhymor yn y swydd. Fodd bynnag, rwyf yn gwybod bod y Banciau Bwyd yn daer am unrhyw gymorth posibl, felly yn hytrach nag aros, rwyf wedi penderfynu trefnu rhagor o daliadau iddynt, sy'n golygu y bydd yr holl arian sydd wedi'i gasglu hyd yn hyn wedi cael ei ddosbarthu i'r Banciau Bwyd. Mae Banciau Bwyd Rhydaman a Llanelli wedi cael £300.00 yr un. Mae Banc Bwyd Caerfyrddin wedi cael £450.00. Mae hyn oherwydd bod Cyngor Cymuned Pentywyn wedi rhoi rhodd garedig o £150.00, gan nodi y dylai'r arian gael ei neilltuo ar gyfer Caerfyrddin, felly rwyf wedi cadw at eu dymuniadau.

Hoffwn ddal ar y cyfle hwn i ddiolch i'r Cynghorion Tref a Chymuned canlynol am eu rhoddion caredig: Cyngor Cymuned Llandybie; Cyngor Cymuned Trimsaran; Cyngor Bro Trelech a’r Betws; Cyngor Tref Cwmaman; Cyngor Cymuned Bronwydd; Cyngor Gwledig Llanelli; Cyngor Cymuned Llanllawddog; Cyngor Cymuned Llangyndeyrn; Cyngor Cymunedol Llanddeusant; Cyngor Cymuned Llandyfaelog; Cyngor Cymuned Cilymaenllwyd;Cyngor Cymuned Pentywyn; Cyngor Cymuned Llanfihangel Aberbythych; Cyngor Tref Sanclêr; Cyngor Bro Llanllwni; Cyngor Cymuned Manordeilo & Salem; Cyngor Cymuned Llangennech; Cyngor Tref Llandeilo; Cyngor Cymuned Llangynnwr.

Yn ogystal, hoffwn ddiolch i amryw unigolion sydd hefyd wedi cyfrannu tuag at fy elusennau, sy'n rhy niferus i sôn amdanynt yn unigol. Roeddwn wedi gobeithio cynnal noson elusennol yng ngwesty'r Mountain Gate, Tŷ-croes ar 18 Ebrill, ond yn anffodus bu'n rhaid ei chanslo. Os oes unrhyw un dal yn dymuno cyfrannu, dylai pob siec fod yn daladwy i 'Cyngor Sir Caerfyrddin Cyfrif Cadeirydd' a'u hanfon at Eira Evans, Adran y Prif Weithredwr, Cyngor Sir Caerfyrddin, Neuadd y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP. Bydd y Banciau Bwyd yn ddiolchgar iawn.

Hoffwn ddymuno pen-blwydd hapus hwyr i Mrs Ethel Wheeler yn 100 oed. Mae Mrs Wheeler yn byw yng Nghartref Gofal Llys Newydd yng Nghapel Hendre. Hefyd yn dathlu ei phenblwydd yn 100 oed yn ddiweddar oedd Mrs Joan Davies, Cartref Annwyl Fan, Betws. Pen-blwydd hapus i Mrs Davies hefyd.

Yn ogystal, fel Cadeirydd y Cyngor Sir a Chadeirydd Cangen Garnant o'r Lleng Brydeinig Frenhinol, roedd hi'n bwysig ein bod ar 8 Mai yn dathlu, ym mha bynnag ffordd bosib, 75 mlynedd ers i'r rhyfel orffen yn Ewrop. Mae'n bwysig ein bod yn cofio am yr aberthau enfawr a wnaed gartref a thramor ac rwyf yn talu teyrnged i genhedlaeth gyfan yr Ail Ryfel Byd; i'r rheiny a gollodd eu bywydau, y bobl a orfodwyd i adael eu cartrefi, a'r rheiny oedd wedi gwasanaethu gartref.

Gyda golwg ar yr Ail Ryfel Byd, hoffwn dalu teyrnged a chofio am fywyd cyn-Gynghorydd Sir Dyfed a Sir Gaerfyrddin, sef y diweddar David Tom Davies, MM, MBE. DT, fel yr oedd yn cael ei adnabod gan gynifer o bobl, oedd Cadeirydd cyntaf y Cyngor Sir Caerfyrddin presennol, ac roedd yn wasanaethddyn arbennig nid yn unig i'w ardal leol ond hefyd i Sir Gaerfyrddin gyfan. Efallai fod rhai pobl yn gwybod ei fod wedi gwasanaethu dros ei wlad yn ystod yr Ail Ryfel Byd, ac roedd ei ddewrder i'w edmygu. Yn 2018, fel Cyngor, roedd hi'n fraint inni allu rhoi Rhyddid Anrhydeddus y Sir i DT. Yn gyd-ddigwyddiad arbennig, cynhaliwyd y seremoni ar ei ben-blwydd yn 100 oed.

Mae hwn yn gyfnod anodd iawn i gynifer o bobl, ac rwyf yn meddwl am y teuluoedd hynny y mae'r Coronaferiws gwaetha'r modd wedi effeithio arnynt. Hefyd hoffwn ddal ar y cyfle hwn i ddiolch i staff Cyngor Sir Caerfyrddin am eu holl waith caled yn ystod y pandemig o ran sicrhau bod y Cyngor yn parhau i ddarparu cynifer o wasanaethau ag y gallwn, a hefyd am helpu'r bobl agored i niwed yn ein cymunedau.

Diolch yn fawr iawn.

Dolenni Cysylltiedig

Banc Bwyd Rhydaman

Banc Bwyd Caerfyrddin

Banc Bwyd Llanelli

Cynghorydd Kevin Madge

Cewch weld rhai o'r digwyddiadau mae Cadeirydd y Cyngor wedi mynychu yn ystod y mis diwethaf.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Mai - 1 postiad

Dewiswch fis