Ein diddanwyr yn y dyfodol

35 diwrnod yn ôl

I'r rheiny ohonoch sy'n gwylio cyfarfodydd y Cyngor drwy gyfrwng gwe-ddarlledu, yn ystod cyfarfod mis Ionawr mae'n siŵr eich bod wedi gweld a chlywed Côr Ysgol Gynradd yr Hendy yn canu carol wreiddiol. Cymerodd y côr ran yng nghystadleuaeth flynyddol 'Carol yr Ŵyl' rhaglen Prynhawn Da ar S4C.  Cystadleuaeth yw hon ar gyfer ysgolion cynradd yng Nghymru lle mae'n rhaid i aelod o staff yr ysgol gyfansoddi carol wreiddiol.  Roedd oddeutu 30 o ysgolion wedi cystadlu a ffilmiwyd y 10 ysgol orau ar gyfer y rhaglen.  Er bod Ysgol yr Hendy wedi bod yn y deg uchaf am y tair blynedd diwethaf, dyma'r tro cyntaf i’r ysgol ennill y gystadleuaeth.  Mae'r Hendy yn ysgol fach o gymharu ag ysgolion eraill a gymerodd ran ac rydym yn falch iawn o'r ysgol.  Cafodd y geiriau a'r dôn eu cyfansoddi gan Mrs Sian Lloyd, Athrawes Blwyddyn 2 yn yr Ysgol.  Yn anffodus, ni chefais y cyfle i gyfarfod â'r Côr ar y diwrnod hwnnw, felly trefnais i ymweld â'r ysgol ar ddechrau mis Chwefror. Mae'n bleser i weld sut y mae ein plant ifanc yn dod ymlaen yn eu haddysg, ac mae fy niolch i'r holl staff am eu gwaith caled. Dw i'n siŵr y byddwn yn gweld rhai o'r disgyblion hyn yn ein diddanu yn y dyfodol.

Yn ystod ail wythnos mis Chwefror, cefais yr anrhydedd o gael fy ngwahodd i Gymdeithas Cymunedol Capel Dewi i siarad â'r grŵp am fy ngyrfa 40 mlynedd ym myd gwleidyddiaeth.  Daeth â llawer o atgofion yn ôl, ac ni allaf gredu pa mor gyflym y mae'r amser hwnnw wedi mynd.

Ychydig ddyddiau'n ddiweddarach, ymwelais â Gorsaf Dân Llandeilo, lle y bu'r staff yn ymgymryd â thaith beicio 22 awr i godi arian ar gyfer Brigâd Dân Llandilo yn Awstralia, sydd wedi bod yn gweithio'n ddiflino i frwydro yn erbyn y tanau dinistriol yn Awstralia.  Enwyd y dref ar ôl Llandilo Fawr yn Sir Gaerfyrddin cyn i'r enw gael ei newid i Landeilo.  Mae 22 awr yn cynrychioli'r amser y mae'n ei gymryd i hedfan i Awstralia.  Yn ystod fy amser yno, roedd y frigâd dan wedi cael nifer o alwadau oherwydd y tywydd garw, felly yn ogystal â chodi arian, roedd yn rhaid i’r diffoddwyr tân barhau â'r gwaith arferol hefyd.

Yr wythnos ganlynol, bûm yn lansiad swyddogol y Sied Offer yn Llanelli.  Y prosiect hwn yw'r llyfrgell benthyca offer cyntaf yn Sir Gaerfyrddin ac sy’n benthyca offer i deuluoedd sy'n gweithio a heb fawr o incwm gwario, yn ogystal â darparu gweithdai ar DIY ac uwchgylchu ar draws y sir.

Ar ddiwedd yr wythnos, bûm yn bresennol ym mherfformiad olaf Opera Ieuenctid Caerfyrddin, 'My Fair Lady’.  Roedd yn noson ddifyr iawn, ac mae'n rhaid canmol pawb a fu'n ymwneud â'r cynhyrchiad.

Ddiwedd y mis, bûm yn agoriad Banc Bwyd Tŷ-isa yn Llanelli.  Dyma adnodd pwysig arall i deuluoedd sy'n ei chael yn anodd rhoi bwyd ar y bwrdd.

Yn olaf, ac i orffen mis Chwefror, mynychais Bared Gŵyl Dewi Caerfyrddin. Dan arweiniad Maer y Dref, roedd y digwyddiad lliwgar hwn yn benllanw wythnos gyfan o ddathlu popeth Cymraeg.  Diolch i bawb a fu'n rhan o'r gwaith trefnu.

Dolenni Cysylltiedig

Y Sied Offer, Llanelli

Cynghorydd Kevin Madge

Cewch weld rhai o'r digwyddiadau mae Cadeirydd y Cyngor wedi mynychu yn ystod y mis diwethaf.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Chwefror - 1 postiad

Dewiswch fis