Noson Elusennol er budd Banciau Bwyl a straeon eraill

107 diwrnod yn ôl

Hoffwn gymryd ar y cyfle i ddiolch i bawb gwnaeth cefnogi fy noson Eidaleg Elusennol yn Altalia, Llanelli ar 10fed Hydref. Codwyd bron £500, ac rwy’n bwriadu ymweld â’r tri Banc Bwyd yng Nghaerfyrddin - sef Rhydaman, Caerfyrddin a Llanelli ychydig wythnosau cyn y Nadolig i drosglwyddo’r arian yma. Fydd hwn yn help i sicrhau bod teuluoedd mewn angen yn gallu mwynhau diwrnod arbennig, heb orfod poeni am roi bwyd ar y bwrdd. Os hoffwch wneud cyfraniad, dylid neud sieciau allan i ‘Cyngor Sir Caerfyrddin Cyfrif Cadeirydd, a’i ddanfon i Eira Evans, Adran y Prif Weithredwr, Cyngor Sir Caerfyrddin, Neuadd y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP.

Fe wnaeth fy Is-Gadeirydd mynychu ‘Tea Dance with a Twist’ ym Mhontyberem, digwyddiad oedd yn dathlu Diwrnod Pobl Hŷn.

Bu fy ngwraig Catrin a minnau yn bresennol yng Ngwasanaeth Dinesig Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot – ac mae ein diolch ym mynd i’r Maer am ei wahoddiad caredig.

Yng nghanol mis Medi, bu Catrin a fi yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ble roedd Cyngor Mwslimaidd Cymru yn dathlu 20 mlynedd o Ddatganoli yng Nghymru. Roedd yn noson ddifyr a diddorol dros ben.

Yn yr un wythnos, fe fues mewn cynhadledd a drefnwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda - Therapi Galwedigaethol; Gwerth ac Effaith o’r Crud i’r Bedd - gyda Ei Hucheldir Brenhinol Y Dywysoges Frenhinol yn westai anrhydeddus. Roedd y digwyddiad yn cydnabod y gweithlu therapi galwedigaethol cyfan, y gorffennol, y presennol a’r dyfodol, iechyd ac awdurdod lleol, gweithwyr cynnal, staff gweinyddol, therapyddion galwedigaethol ar arweinwyr trwy’r gweithlu cyfan. Hefyd, y rhai sydd heb y teitl therapi galwedigaethol yn eu teitl, ond yn defnyddio athroniaeth a dylanwad therapi galwedigaethol o fewn rolau eraill tu fewn ein sefydliadau lleol.

Yn dod ac wythnos brysur i ben, roedd Ymweliad Priordy dros Gymru o Ysbyty Sant Ioan o Jerwsalem i Ddyfed, gynhaliwyd yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi.

Bu yr Is-Gadeirydd, y Cynghorydd Ieuan Wyn Davies, yn fy nghynrychiolu fi mewn seremoni a lywyddwyd gan Arglwydd Raglaw Dyfed, Miss Sara Edwards, ble cyflwynwyd gwobr MBE i Mr Michael Clive Norman o Lanybydder.

Tua diwedd mis Hydref, fe wnes ymweld â Chanolfan Dydd Maes Lliedi a Chartref Gofal Tir Einon, y ddau yn Llanelli. Roedd hwn yn gyfle i fi i ddiolch i’n staff sydd yn gweithio mor galed i ofalu am ein preswylwyr sydd mewn angen.

Dolenni Cysylltiedig

Banc Bwyd Rhydaman

Banc Bwyd Caerfyrddin

Banc Bwyd Llanelli

Cynghorydd Kevin Madge

See some of the events the Chair of Carmarthenshire County Council has attended in the last few weeks.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Chwefror - 1 postiad

Dewiswch fis