Digwyddiad i fyfyrio a chofio

64 diwrnod yn ôl

Digwyddiad i fyfyrio a chofio.

Byddaf yn sôn am y digwyddiadau a fynychais ddechrau mis Ionawr, ond yn gyntaf oll, rhaid imi grybwyll y digwyddiadau Cofio'r Holocost yr oedd Catrin, fy ngwraig, a minnau yn bresennol ynddynt ar 27 Ionawr. I ddechrau, aethom i Neuadd y Ddinas, Caerdydd, lle'r oedd Cyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru wedi trefnu Diwrnod Cenedlaethol Cofio'r Holocost yng Nghymru. Yn dilyn hynny, aethom i Wasanaeth Cofio'r Holocost Cyngor Sir Fynwy yn Y Fenni. Diwrnod Cofio'r Holocost yw'r diwrnod cofio rhyngwladol ar gyfer dioddefwyr yr Holocost a hil-laddiadau eraill. Ar y diwrnod hwn, rydym yn anrhydeddu'r rhai hynny sydd wedi goroesi yn sgil cyfundrefnau casineb ac yn manteisio ar y cyfle i fyfyrio ar y ffordd yr ydym yn byw ein bywydau heddiw er mwyn dod â'n cymunedau ynghyd i greu dyfodol gwell, mwy diogel. Mae'n bwysig nad ydym byth yn anghofio.

Yn ystod cyfarfod y Cyngor ddechrau mis Ionawr, roedd y Cynghorwyr wrth eu boddau'n croesawu côr ysgol gynradd yr Hendy i'r oriel gyhoeddus lle canon nhw garol. Cymerodd y côr ran yng nghystadleuaeth flynyddol 'Carol yr Ŵyl' rhaglen Prynhawn Da ar S4C. Cystadleuaeth yw hon ar gyfer ysgolion cynradd yng Nghymru lle mae'n rhaid i aelod o staff yr ysgol gyfansoddi carol wreiddiol. Bu oddeutu 30 o ysgolion yn cystadlu a ffilmiwyd y 10 ysgol orau ar gyfer y rhaglen. Er bod Ysgol yr Hendy wedi bod yn y deg uchaf am y tair blynedd diwethaf, dyma'r tro cyntaf iddyn nhw ennill y gystadleuaeth. Mae'r Hendy yn ysgol fach o'i chymharu ag ysgolion eraill a gymerodd ran ac rydym yn falch iawn o'r ysgol. Cafodd y geiriau a'r dôn eu cyfansoddi gan Mrs Sian Lloyd, athrawes Blwyddyn Dau yn yr ysgol.

Yn yr un cyfarfod, daeth disgyblion o sawl ysgol uwchradd yn Sir Gaerfyrddin i gyflwyno eu syniadau ar wasanaethau'r Cyngor. Mae'n braf gweld mor ddifrifol y mae ein pobl ifanc yn ystyried dyfodol ein gwaith.

Es i a'm His-gadeirydd i bantomeim blynyddol Friendship Theatre Group yn Theatr Y Ffwrnes, Llanelli. Mae'r pantomeim blynyddol hwn yn codi arian ar gyfer elusennau lleol a hoffem ddiolch i'r trefnwyr am eu gwaith caled a'u hadloniant.

Es i i ddigwyddiad arall yn Llanelli sef cystadleuaeth 'Youth Speaks' Clwb Rotari Llanelli. Mae hwn wedi bod yn ddigwyddiad llwyddiannus iawn a gynhelir gan Glwb Rotari Llanelli ers blynyddoedd ac mae'n rhoi'r cyfle i bobl ifanc siarad yn gyhoeddus. Mae cystadlaethau Rotari Rhyngwladol Prydain ac Iwerddon, lleol, rhanbarthol a'r DU yn agored i enillwyr lefelau uwch a chanolradd y clwb. Mae'r bobl ifanc yn ein sir bob amser yn gwneud argraff dda.

Es i a'r Cynghorydd Peter Hughes Griffiths i gyngerdd i gyhoeddi Porth Tywyn fel Tref Diwylliant 2020 Sir Gaerfyrddin. Roedd yn noson wych ac rwy'n gwybod bod Cyngor Tref Porth Tywyn a Phen-bre yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau yn ystod y misoedd nesaf i ddathlu eu cyflawniad.

Ddiwedd mis Ionawr, es i a'r Is-gadeirydd i ymweld ag Ysgol Carreg Hirfaen yng Nghwm-ann. Roeddwn wedi ymweld â Chwm-ann pan oeddwn yn Arweinydd y Cyngor i dorri'r dywarchen gyntaf ar gyfer yr ysgol newydd. Felly, braf oedd cael dychwelyd i weld sut mae'r ysgol yn gwasanaethu'r gymuned leol.

Es i ddigwyddiad Gwobrau Chwaraeon Actif 2019 Sir Gaerfyrddin ar ddiwedd y mis. Mae'r gwobrau yn rhoi cydnabyddiaeth i bobl a thimau chwaraeon ac yn eu gwobrwyo am eu cyflawniadau rhagorol a'r gwahaniaeth cadarnhaol a wnaed ganddynt fel athletwyr, hyfforddwyr, gwirfoddolwyr neu dimau chwaraeon. Roedd hi'n noson bleserus iawn ac roedd yn gyfle i ddiolch a rhoi cydnabyddiaeth i gynifer o bobl am eu cyfraniadau.

Cynghorydd Kevin Madge

Cewch weld rhai o'r digwyddiadau mae Cadeirydd y Cyngor wedi mynychu yn ystod y mis diwethaf.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Chwefror - 1 postiad

Dewiswch fis