Gwlychu fy mhengliniau!

90 diwrnod yn ôl

Gwlychu fy mhengliniau!

Y prif ddigwyddiad i mi yn ystod mis Rhagfyr oedd Trochfa'r Tymor yng Nghefn Sidan ar Ŵyl San Steffan. Cymerais ran yn y digwyddiad blynyddol hwn i godi arian ar gyfer fy elusennau - y tri Banc Bwyd yn Sir Gaerfyrddin sef Rhydaman, Caerfyrddin a Llanelli. Roedd yn braf gweld cymaint o bobl yn cymryd rhan ar ddiwrnod nad oedd mor braf, yn codi llawer o arian ar gyfer amryw o elusennau gwahanol. Fe wnes i ymweld â'r tri Banc Bwyd yn ystod wythnos gyntaf mis Rhagfyr, yr ail ymweliad hyd yn hyn yn ystod fy mlwyddyn yn y swydd. Rhoddais £460 i bob un ohonynt, ac roedd y staff yn ddiolchgar iawn am yr arian hwn. Hyd yma rwyf wedi codi £3,240.

Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi fy nghefnogi yn fy ymdrechion codi arian. Hoffwn yn arbennig ddiolch i’r Cynghorau Tref a Chymuned yma am eu cyfraniadau: Cyngor Cymuned Llandybie; Cyngor Cymuned Trimsaran; Cyngor Bro Trelech a’r Betws; Cyngor Tref Cwmaman; Cyngor Cymuned Bronwydd; Cyngor Gwledig Llanelli; Cyngor Cymuned Llanllawddog; Cyngor Cymuned Llangyndeyrn; Cyngor Cymunedol Llanddeusant; Cyngor Cymuned Llandyfaelog; Cyngor Cymuned Cilymaenllwyd;Cyngor Cymuned Pentywyn; Cyngor Cymuned Llanfihangel Aberbythych; Cyngor Tref Sanclêr; Cyngor Bro Llanllwni; Cyngor Cymuned Manordeilo & Salem; Cyngor Cymuned Llangennech. Ac nid yw'n rhy hwyr os hoffai unrhyw un gyfrannu at y Banciau Bwyd. Dylid gwneud sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Caerfyrddin Cyfrif Cadeirydd' a'u hanfon at Eira Evans, Adran y Prif Weithredwr, Cyngor Sir Caerfyrddin, Neuadd y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP.

Ar y cyd â'r Is-gadeirydd, fe wnes i gwblhau fy ymweliadau i ddymuno Nadolig Llawen i staff a defnyddwyr gwasanaethau wrth ymweld â Chartrefi Gofal Llys y Bryn, y Bwthyn, Caemaen a'r Plas yn ardal Llanelli; Steps 1 yn Cross Hands; Cartref Gofal Dôl y Felin yn Sanclêr, Cartref Gofal Maes Llewelyn yng Nghastellnewydd Emlyn a Chartref Gofal Awel Tywi yn Ffair-fach.

Aeth Catrin â minnau i sawl Gwasanaeth Carolau, Cyngerdd, Ffair a Chinio Nadolig yn ystod mis Rhagfyr, ac rydym am ddiolch i'r rhai a oedd wedi'u trefnu.

Yn ystod mis Rhagfyr cefais y fraint o ymweld â dwy fenyw a oedd yn dathlu eu penblwyddi yn 100 oed - carreg filltir wych. Mrs Louvain Davies yn Nre-fach, Felindre, a Mrs Jessie sydd bellach yn byw yn Awel Tywi, Ffairfach.

Dolenni Cysylltiedig

Banc Bwyd Rhydaman

Banc Bwyd Caerfyrddin

Banc Bwyd Llanelli

Mrs Louvain Davies

Y Cadeirydd yn ymweld â Mrs Louvain Davies, gyda’r Aelod lleol, y Cynghorydd Ken Howell.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Chwefror - 1 postiad

Dewiswch fis