Cofio ac edrych ymlaen

107 diwrnod yn ôl

Gwelwyd sawl Gwasanaeth Gofio dros y penwythnos y 9fed a 10fed Tachwedd. Ar y dydd Sadwrn, buais yn bresennol pan dadorchuddwyd cofgolofn yn Llangunnor yn y prynhawn, yna yn hwyrach roedd yna wasanaeth fer wrth Cofgolofn Fiwsilwyr Brenhinol Cymreig yng Nghaerfyrddin. Ar dydd Sul bu Catrin a minnau yn y Gwasanaeth yn Llanelli yn y bore, ac yna ym Mhump Heol yn y prynhawn. Bu yr Is-Gadeirydd yn y Gwasanaeth yng Nghaerfyrddin. Yn y nos, fe wnes mwynhau yn fawr iawn Cyngerdd trefnwyd gan Sefydliad Cyn-filwyr Hendy-gwyn a Llanboidy. Mae digwyddiadau fel hyn yn bwysig i ni i gofio am y rhai sydd wedi rhoi eu bywydau ym mhob gwrthdrawiad yn y gorffennol.

Digwyddiad arall oedd Ymgyrch y Rhuban Gwyn - Cerdded a Siarad yng Ngolau Cannwyll. Mae’r sefydliad yma yn cefnogi dioddefwyr neu oroeswyr cam-drin domestig lleol, gan gynnwys y Prosiect Cymorth i Oroeswyr sy’n Fenywod yng Nghaerfyrddin. Roedd Cynghorwyr Sir eisoes wedi’u hannog i wneud yr addewid ‘i beidio byth a chyflawni, esgusodi nac aros yn dawel am drais dynion yn erbyn menywod’.

Gwelwyd troi goleuadau Nadolig ymlaen yn sawl lle ledled y Sir ar ddiwedd y mis. Mae Llanelli a Chaerfyrddin yn dathlu’r digwyddiad sy’n tynnu torfeydd mawr i ganol ein trefi - hwb mawr ei angen i’n heconomi lleol.

Fel yn Llanelli mis diwethaf, y mis yma fe wnes ymweld â Chartref Cynnes, Canolfan Tre-ioan a Steps 2, i gyd yn Nrhe-ioan, Caerfyrddin, i ddiolch i’r staff am eu gwaith caled, a dymuno Nadolig Llawen i’r rhai sy’n defnyddio’r gwasanaeth.

Fel rheol yn fy mlogs, rwy’n edrych yn ôl dros y mis, ond y mis yma hoffwn roi gwybod byddaf yn cymerid rhan yn y Trochfa ar Ddydd Gŵyl San Steffan, er budd y tri Banc Bwyd yn Sir Gaerfyrddin - Rhydaman, Caerfyrddin a Llanelli. Of hoffech wneud cyfraniad, dylid gwneud sieciau yn daladwy i ‘Cyngor Sir Caerfyrddin Cyfrif Cadeirydd’ a’i danfon i Eira Evans, Adran y Prif Weithredwr, Cyngor Sir Caerfyrddin, Neuadd y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP. Rwy’n gwybod bydd y staff yn y Banciau Bwyd yn ddiolchgar iawn am unrhyw gyfraniad.

Hoffwn cymryd y cyfle yma i ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb.

Dolenni Cysylltiedig

Banc Bwyd Rhydaman

Banc Bwyd Caerfyrddin

Banc Bwyd Llanelli

Cynghorydd Kevin Madge

Cewch weld rhai o'r digwyddiadau mae Cadeirydd y Cyngor wedi mynychu yn ystod y mis diwethaf.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Chwefror - 1 postiad

Dewiswch fis