Cadeirydd 2018/19

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/12/2018

Y Cynghorydd Mansel Charles yw Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin am 2018/2019.

Fe’i etholwyd yn Gadeirydd yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor a gynhaliwyd ar 16 Mai 2018, a bydd yn gwasanaethu tan y Cyfarfod Blynyddol nesaf a gynhelir ym mis Mai 2019.

Mae'r Cynghorydd Mansel Charles wedi cynrychioli Ward Etholiadol Llanegwad, sy’n cynnwys plwyfi Llanfynydd, Llanfihangel Rhos y Corn a Llanegwad ers 2011.

Mae Mansel yn enedigol o ardal Dryslwyn. Yn dilyn ei addysg yn Ysgol Gynradd Cwrt Henri ac Ysgol Ramadeg Llandeilo fe dderbyniodd radd Baglor mewn Addysg o Goleg y Drindod Caerfyrddin.

O ran ei waith, bu’n athro, yn swyddog rhanbarthol i Undeb Amaethwyr Cymru ac mae’n ffermio ger Felingwm Isaf.

Gŵr ei filltir sgwậr a Sir Gậr yw Mansel ac y mae ei gyfraniad i fudiadau cymdeithasol, diwylliannol, ac elusennol o fewn y Sir yn helaeth.

Mae’n gynghorydd cyngor cymuned ers dros ddeugain mlynedd a bu’n gadeirydd am sawl cyfnod.  Mae Mansel wedi cefnogi Mudiad y Ffermwyr Ifanc ers iddo fod yn grwt ifanc, a bu’n gadeirydd a llywydd sirol y mudiad.

Mae e’ hefyd yn gyn-gadeirydd a llywydd yr elusen amaethyddol RABI yn Sir Gậr ac yn un o noddwyr yr elusen Eiriol.  Ef hefyd oedd un o sylfaenwyr Menter Bro Dinefwr a chadeirydd cyntaf y Fenter a bu ei dymor wrth y llyw yn allweddol i roi sylfaen gadarn iddi.

Mae’n gyn-warden ei eglwys leol yng Nghwrt Henri ac yn sylfaenydd gwasanaeth y Plygain yn Nantgaredig.  Mae’n gwasanaethu a dal swyddi ar nifer o bwyllgorau eraill o fewn y fro.

Mae’n bosibl taw ei gyfraniad mwyaf yw ei waith gwirfoddol i’r papur bro Y Lloffwr. Mae’n uwch-olygydd ers dros ugain mlynedd, ac mae ganddo gyfrifoldeb dyddiol i’r papur hwnnw.

Yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri a’r Cyffiniau 2005 fe’i derbyniwyd yn aelod o Orsedd y Beirdd am ei wasanaeth i fywyd cymunedol Dyffryn Tywi.

Yn ystod ei gyfnod ar y Cyngor Sir mae wedi gwasanaethu ar nifer o bwyllgorau.  Ar hyn o bryd mae’n aelod o’r Pwyllgorau Cynllunio a Thrwyddedu ac yn aelod o Awdurdod Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Y Cadeirydd yw prif ddinesydd Cyngor Sir Caerfyrddin, ac fe'i etholwyd yn y Cyfarfod Blynyddol.  Ymhlith dyletswyddau'r swydd mae cadeirio cyfarfodydd llawn y Cyngor a chynrychioli'r Cyngor mewn digwyddiadau ffurfiol a seremonïol yn y Sir a thu hwnt.  Hefyd mae'n estyn croeso i bobl sy'n ymweld â'r Sir ac yn cefnogi digwyddiadau sy'n cael eu cynnal gan bobl leol a mudiadau yn y Sir.

Fel rheol mae Cadeirydd y Cyngor Sir yn codi arian tuag at elusennau lleol yn ystod y flwyddyn.  Bydd y Cynghorydd Charles yn parhau â'r traddodiad rhagorol yma ac yn cefnogi elusennau Ambiwlans Awyr Cymru ac Alzheimers Society Cymru.

Yr Is-Gadeirydd ar gyfer 2018/2019 yw'r Cynghorydd Kevin Madge.

Cyngor a Democratiaeth