Cadeirydd 2019 - 20

Diweddarwyd y dudalen ar: 24/05/2019

Y Cynghorydd Kevin Madge yw Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin am 2019/20.

Fe’i etholwyd yn Gadeirydd yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor a gynhaliwyd ar 15 Mai 2019, a bydd yn gwasanaethu tan y Cyfarfod Blynyddol nesaf a gynhelir ym mis Mai 2020.

Mae'r Cynghorydd Madge wedi cynrychioli Ward Etholiadol Garnant ers 1995.

Yn briod i Catrin am 35 o flynyddoedd, mae ganddynt dau blentyn - Bethan a Matthew, a tri o wyrion - Ela, Jac a Lewis.

Ganwyd a magwyd Kevin yng Nglanaman, ac mae wedi gweithio yn Nyffryn Aman drwy gydol ei fywyd fel oedolyn.

Mae wedi bod yn Gynghorydd Tref Cwmaman am dros 40 o flynyddoedd, ac mae ef a Catrin wedi bod yn Maer a Maeres ar sawl achlysur.

Mae hefyd yn Gadeirydd Cangen Garnant y Lleng Brydeinig Frenhinol, Canolfan Deulu'r Garnant a Prhyd ar Glud Cwmaman, ac mae'n aelod o Gymdeithas Cyfeillion Dyffryn Aman.

Mae'n cynrychioli'r Cyngor Sir ar Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, a Chronfa Gymunedol Fferm Wynt Mynydd y Betws, ac mae ar Gorff Llywodraethu Ysgol y Bedol.

Yn gefnogwr pel-droed brwd, mae wedi gwasanaethu yn Gadeirydd a Llywydd Clwb Pel-droed Cwmaman, ac wedi treulio 25 mlynedd yn ddyfarnwr pel-droed Cynghrair Cymru a Chastell-nedd a'r Cylch.

Y Cadeirydd yw prif ddinesydd Cyngor Sir Caerfyrddin, ac fe'i etholwyd yn y Cyfarfod Blynyddol.  Ymhlith dyletswyddau'r swydd mae cadeirio cyfarfodydd llawn y Cyngor a chynrychioli'r Cyngor mewn digwyddiadau ffurfiol a seremonïol yn y Sir a thu hwnt.  Hefyd mae'n estyn croeso i bobl sy'n ymweld â'r Sir ac yn cefnogi digwyddiadau sy'n cael eu cynnal gan bobl leol a mudiadau yn y Sir.

Fel rheol mae Cadeirydd y Cyngor Sir yn codi arian tuag at elusennau lleol yn ystod y flwyddyn.  Bydd y Cynghorydd Madge yn parhau â'r traddodiad rhagorol yma ac yn cefnogi'r elusenn Ymddiriedolaeth Trussell,, sy'n cefnogi rhwydwaith cenedlaethol o fanciau bwyd a darpariaeth bwyd brys i bobl mewn argyfwng, ac fe fydd yn cefnogi y Banciau Bwyd yn Rhydaman, Caerfyrddin a Llanelli yn arbennig.

Yr Is-Gadeirydd am 2019/2020 yw'r Cynghorydd Ieuan Wyn Davies.

Cyngor a Democratiaeth