Amcanion lles

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/07/2020

Mae'n rhaid byw bywyd, gadewch i ni ddechrau'n dda, byw'n dda a heneiddio'n dda, mewn amgylchedd iach, diogel a llewyrchus.

Mae ein Hamcanion Llesiant/Gwella rhyng-gysylltiedig yn amrywio o helpu plant i fyw bywydau iach i hyrwyddo'r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru.

Mae cynlluniau gweithredu manwl ar waith i gefnogi pob amcan llesiant/gwella. Bydd y rhain yn cael eu monitro drwy ein Fframwaith Rheoli Perfformiad, ac adroddir yn eu cylch fel hynny hefyd. Mae'r adroddiad blynyddol yn dangos y cynnydd rydym wedi ei wneud o ran cyflawni'r Amcanion hyn (cyhoeddwyd yn yr hydref y flwyddyn ganlynol, ar ôl gwybod canlyniadau ariannol a pherfformiad).

I gael rhagor o fanylion am ein Hamcanion eleni, dewiswch o'r rhestr isod:

Amcanion Lles (WBO) ar gyfer 2019-20 (yn rhan o Strategaeth Gorfforaethol 2018-2023)

 1. Helpu i roi'r dechrau gorau mewn bywyd i bob plentyn a gwella eu profiadau yn gynnar mewn bywyd
 2. Helpu plant i ddilyn ffyrdd iach o fyw
 3. Cefnogi a gwella cynnydd a chyflawniad ar gyfer pob dysgwr
 4. Sicrhau bod pob person ifanc mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant ac yn dilyn llwybrau dysgu a gyrfaol cynhyrchiol
 5. Creu mwy o swyddi a thwf ledled y sir
 6. Cynyddu faint o dai rhent a thai fforddiadwy sydd ar gael
 7. Helpu pobl i fyw bywydau iach (mynd i'r afael ag ymddygiad peryglus a gordewdra)
 8. Cefnogi cysylltiadau da â ffrindiau, y teulu a chymunedau mwy diogel
 9. Cefnogi'r nifer cynyddol o bobl hŷn er mwyn iddynt gadw'u hurddas a'u hannibyniaeth wrth iddynt heneiddio
 10. Ymagwedd ledled y Cyngor tuag at gefnogi Heneiddio'n Dda yn Sir Gaerfyrddin
 11. Gofalu am yr amgylchedd nawr ac ar gyfer y dyfodol
 12. Gwella seilwaith a chysylltedd y priffyrdd a thrafnidiaeth
 13. Hyrwyddo'r iaith Gymraeg a Diwylliant

Yn ogystal ag Amcan Corfforaethol ychwanegol o:

 1. Adeiladu Gwell Cyngor a Gwneud Gwell Defnydd o Adnoddau

Am fanylion pellach ar y cynllun gweithredu ar gyfer pob Amcan, dewiswch o'r rhestr isod:

Cyngor a Democratiaeth