Amgylchedd

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

  1. Byddwn yn gweithio i wella'r amgylchedd, y fioamrywiaeth a chydnerthedd yr ecosystem ac i gydymffurfio â Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 ac i chwarae ein rôl o ran sicrhau adferiad natur.
  2. Byddwn yn cynllunio, dylunio ac adeiladu cymunedau a seilwaith cynaliadwy ar gyfer y dyfodol er mwyn mynd i'r afael â heriau hirdymor a sicrhau llesiant a chroesawu ysbryd Deddf Cynllunio (Cymru) 2015.
  3. Byddwn yn gweithredu'r Llwybr tuag at ddod yn Awdurdod Lleol Carbon Sero-net erbyn 2030 ac yn cefnogi Maniffesto Gweithredu 8 pwynt Global Goalkeepers Sir Gaerfyrddin.
  4. Byddwn yn lliniaru effeithiau llifogydd a'r difrod a achosir gan lefelau'r môr yn codi a stormydd amlach cyn belled ag y bo'n rhesymol ymarferol o ran ein hamgylchedd naturiol ac adeiledig, gan gynnwys eiddo, drwy gyflawni ein rhwymedigaethau o dan y Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr; byddwn yn mynd i'r afael â'r gwersi a ddysgwyd o stormydd Callum a Dennis. Byddwn yn rheoli asedau ein harfordir yn unol â'r Cynllun Rheoli Traethlin.
  5. Byddwn yn gweithredu camau o'r strategaeth 'Tuag at Ddyfodol Diwastraff', er mwyn bod yn genedl sy'n ailgylchu llawer erbyn 2025 ac yn genedl ddiwastraff erbyn 2050.

Bydd ein ffocws ar gyfer 2021-22 ar:

  • Newid yn yr hinsawdd gan ganolbwyntio'n benodol ar lifogydd
  • Carbon Sero-net

Bydd llwyddiant yr amcan hwn yn cael ei fesur gan:

  • Yr ynni adnewyddadwy a gynhyrchir
  • Gwastraff sy'n cael ei ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei gompostio