Priffyrdd a thrafnidiaeth

Beth sydd angen i ni ei wneud?

  • Mae angen inni wella cysylltedd a chefnogi mynediad at wasanaethau.
  • Mae angen inni ddatblygu system drafnidiaeth a fydd yn galluogi busnesau i dyfu a ffynnu yn unol â'n huchelgeisiau economaidd fel awdurdod
  • Mae angen i ni gynnal buddsoddiad yn ein systemau trafnidiaeth gyhoeddus a chymunedol a hwyluso teithio yn ôl ac ymlaen i ysgolion er mwyn cynnal ein Rhaglen Moderneiddio Addysg.
  • Hefyd mae angen i ni fuddsoddi mewn seilwaith i gefnogi teithiau mwy cynaliadwy a Theithio Llesol. Er enghraifft, trwy lwybrau beicio, llwybrau troed, a seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus.
  • Mae angen i ni barhau i gynnal buddsoddiad yn ein seilwaith priffyrdd presennol er mwyn gwella cysylltedd.
  • Mae angen i ni sicrhau bod ein fflyd o gerbydau yn ddiogel, yn fodern ac yn effeithlon, a dylunio ein strategaeth newid cerbydau mewn modd sy'n addasu i newidiadau mewn technoleg.

Dolen gysylltiedig: Adroddiad Comisiynwyr Cenedlaethau'r Dyfodol (Mai 2020) - Trafnidiaeth

Pa un o'r 7 nod llesiant y mae'r amcan hwn yn eu cyflawni?

Mae'n rhaid i ni weithio tuag at gyflawni'r 7 nod llesiant cenedlaethol sydd yn y Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae'r amcan hwn yn cyflawni'r nodau canlynol: