Llywodraethu a defnyddio adnoddau yn well

Amcan llesiant 13: Llywodraethu a defnyddio adnoddau yn well

Pam mae'r amcan hwn yn bwysig?

  • Pwrpas cyffredinol Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yw sicrhau bod trefniadau llywodraethu cyrff cyhoeddus ar gyfer gwella Llesiant Cymru, yn ystyried anghenion cenedlaethau'r dyfodol. Er mwyn gwneud i hyn weithio mae meysydd allweddol o newid corfforaethol yn ofynnol gan y Ddeddf.
  • Mae'r disgwyliadau a'r galwadau yn cynyddu, ond mae llai o adnoddau ar gael. O dan yr amodau hyn, mae angen i ni weithio hyd yn oed yn fwy effeithlon ac effeithiol, i gynnal gwasanaethau a'u gwella lle y gallwn, gan gyflawni 'mwy (neu hyd yr oed yr un peth) am lai'.
  • Mae angen i'r ffordd rydym yn gweithio ganolbwyntio ar y tymor hir, gweithio mewn partneriaeth a chydweithredu, cynnwys pobl yn fwy, atal problemau cyn iddynt ddod i'r amlwg a sicrhau ein bod yn gweithio mewn ffordd integredig i fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau a lleihau dyblygu; un o'r ffyrdd rydym yn gwneud hyn yw drwy'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC).

Pam y dylem boeni am hyn?

  • Mae pwysau ariannol pellach o ganlyniad i Bandemig COVID-19 a Brexit.
  • Mae'r Pandemig wedi dangos pwysigrwydd cysylltedd digidol a ffyrdd newydd o weithio.